• Regionbibliotekets publikationer

    Regionbiblioteket har under åren publicerat ett antal olika typer av skrifter, som rapporter, utvärderingar, studier eller förstudier. Dessa finns i listan nedan. Regionbiblioteket ger även ut egna skrifter i en samlad skriftserie. De finns också med i listan nedan. Flera av dem går att beställa från oss, nästan alla går att ladda ner i pdf-format. Sök fram dem genom att använda sökrutan, sökterm skriftserie, eller via taggmolnet till höger. Observera att du också får träffar på andra delar av vår webbplats.

Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur”. Rapporten går igenom hur e-boks- och ljudboksutlåningen på bibliotek utvecklats […]

DOFF – på barn och ungdomars villkor III

Rapport från ett barnbiblioteksprojekt 2005 – 2007 Det s.k. DOFF-projektet syftade till att följa upp några idéer som hade väckts i projektet Hissa segel och bygga vindskydd. Målet har varit att fördjupa och föra utvecklingsarbetet […]

Du är bland läsvänner

Du är bland läsvänner – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 (2010) Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Red. Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahréus. Utgiven av Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige. […]

E-resurser på kommunala bibliotek – lokala, regionala och nationella perspektiv

Denna rapport är en kartläggning av e-resurser vid kommunala bibliotek i Sverige, utförd av Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås våren 2016. I rapporten ställs frågor kring hur kommunerna ser på användningen av […]

Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

Aleman, Lotta, m fl, Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling (2009) Tvinningprojektets slutrapport, Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3. Boken presenterar åtta olika metoder för utveckling av biblioteksverksamhet. Metoderna har prövats av de biblioteken som deltagit i […]

Flemingsbergs bibliotek – i ständig utveckling

av Lena Lundgren. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6. Den beskriver utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek i Huddinge kommun, beskriver och diskuterar de viktigaste projekten, och kan förhoppningsvis vara en inspiration och bidra till en fördjupad […]

Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek

”Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.” Bibliotekslagen (2013:801) Vad innebär skrivelsen om nationella minoriteter i bibliotekslagen för […]

Förutsättningar för delat digitalt folkbibliotek i Stockholms län

Förutsättningar för delat digitalt folkbibliotek i Stockholms län – Delrapport för Regionbibliotek Stockholm. Gemensam plattform för digitala folkbibliotek, december 2014. Delrapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för samarbete kring en gemensam digital plattform […]

Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. Vi säger att […]

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan – bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län på Regionbibliotek Stockholm. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar dubbelt prioriterade, och vi visste […]

Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

”Det räcker inte att behandla alla lika – istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar.” RFSL Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek. […]

Houses of Literature – Rooms for arts in reading

A House of Literature is a Room for Arts in Reading, an enjoyable place full of storytelling activities that activate all the senses – inspiring, surprising, empowering children and young people. This is the story […]

Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010) Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning […]

Inkluderande bibliotek

Av Annika Hermele och Sofie Samuelsson 2018. Den här skriften beskriver projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som drevs av Regionbibliotek Stockholm under 2017 med stöd från Statens kulturråd. Biblioteken ska vara för […]

Jakten på den försvunna tentamenslokalen

På Karlstads universitets webbplats står det ”som distansstudent kan du alltid göra din tentamen kostnadsfritt på Karlstads universitet”. Studenterna informeras om att det också går att tentera på andra platser men att det kan medföra […]

Kultur på Recept – tre sammanvävda processer

Hur kan Kultur på recept få varaktig betydelse i rehabiliteringen av personer som lider av svår och långvarig smärta? Det räcker inte med att konstatera att kulturaktiviteter av det slag som ingår i programmet har […]

Kultur på recept vid långvarig smärta

Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Danderyds Smärtrehabilitering har i samarbete under hösten 2014 erbjudit en grupp patienter med långvarig smärta att delta i pilotprojektet ”Kultur på recept”, där rehabilitering med kulturaktiviteter används. Programmet utarbetades tillsammans […]

Läns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, delrapport

Rapporten, av Ann Wiklund,  beskriver den nationella samordningen av läns- och regionbibliotekens arbete i kampanjen för ökad digital delaktighet, Digidel 2013, under perioden januari – december 2012.               Foto: […]

Läsfrämjande samarbete i Mölndal – Litteraturprofil i biblioteks- och förskoleverksamhet

Läsfrämjande samarbete i Mölndal – Litteraturprofil i biblioteks- och förskoleverksamhet är en fördjupande utvärdering av litteraturprofilverksamheten som pågått under många år i Mölndal. Den innehåller en rapport genomförd av Ann-Katrin Svensson vid Högskolan i Borås […]

Läsombud idag – en komplex verksamhet

Läsombud etablerades i Sverige på 1990-talet, initiativtagare var stiftelsen Centrum för lättläst. Konceptet spreds över landet med tydligt fokus på meningsfullhet och delaktighet, först inom funktionshindersomsorg och sedan i äldreomsorg. Nyligen har också försök med […]

Leonards plåster

Sagostunden är en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken och kan sägas utgöra en del i bibliotekens tradition. Men hur ser en sagostund ut idag? Hur resonerar biblioteken om varför sagostunden fortfarande är en av […]

Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren. I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande […]

Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter

Många sätt att vara människa på är en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek skriven av Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm. Rapporten är ett kunskapsunderlag kring nationella minoriteter. I bibliotekslagen står det att: Biblioteken ska […]

Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek

Av Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 4. Hur väl beskriver statistiken dagens folkbiblioteksverksamhet? Hur förhåller sig måtten till målen? Har vi de nyckeltal vi behöver för att driva verksamheten framåt? […]

Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm

Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ Denna rapport utgör den huvudsakliga leveransen i den medieutredning som är en del av pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken. Projektet har initierats och drivits av Regionbibliotek Stockholm under 2021. Syftet med […]