Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter

Många sätt att vara människa på är en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek skriven av Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm. Rapporten är ett kunskapsunderlag kring nationella minoriteter.

I bibliotekslagen står det att:

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. (paragraf 2013:801)

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är: sverigefinnar, romer, tornedalingar, samer och judar. Samer är även urfolk. Minoritetsspråken är jiddisch, romani (alla varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli.

Vår förhoppning är att denna rapport ska ge konkreta tips, inspiration och ökad kunskap om hur bibliotek kan ta sig an nationella minoriteter. En utgångspunkt i arbetet med nationella minoriteter/minoritetsspråk är att det ska formas tillsammans med minoritetsgrupperna. Vissa delar av rapporten kan även appliceras på andra verksamheter.

För mer information och tips om hur biblioteken kan utveckla arbetet med de nationella minoriteterna, se även webbsidan Nationella minoriteter där du hittar ett kompetenskit, Att arbeta med nationella minoriteter på bibliotek.