E-resurser på kommunala bibliotek – lokala, regionala och nationella perspektiv

Denna rapport är en kartläggning av e-resurser vid kommunala bibliotek i Sverige, utförd av Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås våren 2016.
I rapporten ställs frågor kring hur kommunerna ser på användningen av databaser, hur regionerna arbetar med e-resurser, vilka problem som finns kring samordning och hur olika aktörer ser på framtiden.

Regionerna har under flera år fått signaler om att databaserna vid de kommunala biblioteken används alltmer sällan, samtidigt som digital delaktighet och medie- och informationskunnighet (MIK) har blivit viktiga frågor för biblioteken. Läns- och regionbiblioteken har inte längre kompletterande medieförsörjning som sin huvudsyssla, men de olika regionerna har på olika nivåer varit med och hel- eller delsubventionerat databaser till de kommunala biblioteken. Är detta arbete något regionerna bör fortsätta med? Finns intresse hos de lokala biblioteken att fortsätta erbjuda sina användare tillgång till många databaser?

Initiativet till denna rapport kommer från fyra regionala biblioteksverksamheter; Kultur i Väst, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Region Gävleborg och Regionbibliotek Stockholm, som hösten 2015 tog kontakt med forskare vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap som fick i uppdrag att göra en kartläggning.
Uppdraget har i huvudsak utförts under våren 2016 av Cecilia Gärdén, universitetslektor, fil. dr. och Malin Utter, adjunkt.