Regionbibliotek Stockholm arbetar med att främja verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län och är en del av kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Regionbibliotek Stockholm samverkar med de övriga länskulturfunktionerna inom kulturförvaltningen i Region Stockholm kring olika kulturfrågor i länet. Tillsammans med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och de övriga läns- och regionbiblioteken bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet.

Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. Ur: Regional biblioteksplan 2020-2023

Regionbibliotek Stockholm är en del av Kulturförvaltningen i Region Stockholm. Inom Region Stockholm arbetar regionbiblioteket tillsammans med övriga länskulturfunktioner i Stockholmsregionen.

Länskulturfunktionernas uppdrag bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser, samt utveckla sin förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Konsulenter finns inom cirkus- dans, film, hemslöjd och musik.
Mer information om Länskulturfunktionerna i Stockholmsregionen finns här på Region Stockholms webbplats.