Digitalt först med användaren i fokus – Information och länkar

Den här sidan handlar om den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus.

Regeringens uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft

I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på ett digitalt kompetenslyft med de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.

  • Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier.
  • För arbetet har regeringen anslagit 25 miljoner kronor årligen till Kungliga biblioteket under tre år.

Vad innebär ett digitalt kompetenslyft?
Så här skriver regeringen i uppdraget till Kungliga biblioteket:

Digital kompetens innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Läs mer: Uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft

Nationella biblioteksstrategin: Digitalt först

Bakgrunden till uppdraget är utredningen för en nationell biblioteksstrategis förslag om ett digitalt kompetenslyft genom en bred bibliotekssatsning, Digitalt först med användaren i fokus. Förslaget överlämnades  till Kulturdepartementet hösten 2016. Förslaget handlade i korthet om att:

  • Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Ge Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket samordnar de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder inom satsningen.

Läs mer: Nationella biblioteksstrategin förslag

Nationell projektledare

Kungliga bibliotekets projektledare för ”Digitalt först med användaren i fokus” är Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland.

Läs mer:
KB:s pressmeddelande: Kerstin Olsson leder projektet ”Digitalt först”
Artikel i Biblioteksbladet: Hallå där Kerstin Olsson!
Intervju i tidningen Noll27: Hon leder regeringens satsning Digitalt först

Kontakt:
Hanna Johansson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
Julia Keller, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster