Vem ansvarar för skolbiblioteken, enligt kommunernas biblioteksplaner?

I många kommuner upplever både lärare och personalen på folkbiblioteket att det är oklart var ansvaret för skolbiblioteksverksamheten ligger.

Skolorna har ibland undermåliga bibliotek men pedagogiken kräver biblioteksresurser. Lärarna vänder sig då till folkbiblioteket som varken har uppdraget eller resurserna att fungera som skolbibliotek. I biblioteksplanen har man en möjlighet att slå fast var ansvaret ligger och diskutera hur man möter behoven. Det blir än mer aktuellt i och med den nya Skollagen som säger att skolorna ska ha bibliotek, en skarpare skrivning än i Bibliotekslagen.

Jag har ögnat igenom biblioteksplanerna från länets kommuner. Det är fortfarande några kommuner som inte gjort någon biblioteksplan. Jag tittade på de 21 planer som finns på Regionbibliotekets webbplats. Syftet med min genomgång var att se om man skriver något om ansvaret för skolbiblioteken och skolbiblioteksverksamheten.

Biblioteksplanerna i länet ser väldigt olika ut. Ett par kommuner tar inte alls upp skolbiblioteken i planen, en kommun skriver att detta enbart är en plan för folkbiblioteket. Ungefär hälften av planerna slår tydligt fast att skolbiblioteken är skolans ansvar. I ytterligare en handfull kan man med viss välvilja läsa det mellan raderna även om det inte skrivs rakt ut. I ytterligare några står ingenting om ansvarsfördelningen.

Samverkan
I stort sett alla kommunerna skriver någonting om samverkan mellan folkbibliotek och skola/skolbibliotek. Några nämner att skolklasser besöker folkbiblioteket för bokprat eller att folkbiblioteket ska komplettera skolbiblioteket. Andra skriver utförligt om behovet av samverkan och samarbete, men ingenting om hur det ska se ut. Några exempel på samverkan är samordning av läsfrämjande projekt, samordning av fortbildning, gemensamma databaser och e-resurser, stöd vid datorisering och mer allmänt samutnyttjande av resurser. Ett par kommuner skriver att man ska formulera gemensamt måldokument om samverkan mellan folkbiblioteket och skolan.

I Stockholm finns ett särskilt dokument som reglerar denna samverkan. Här betonas bland annat gemensam kompetensutveckling. I flera kommuner finns integrerade folk- och skolbibliotek och där är det förstås naturligt att samverka med skolan.

Kanske man kan tänka sig att det blir tydligare i nästa version av kommunernas biblioteksplaner. I och med att den nya skollagen slår fast att man ska ha skolbibliotek på skolorna måste kommunerna förhålla sig till frågan på ett nytt sätt. Förhoppningsvis kan givande diskussioner komma igång om hur alla dessa ord om samverkan, samarbete och kompletterande medieförsörjning ska förverkligas!

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Artikeln är publicerad i Länsnytt 03/2011

 

Relaterade poster