Att börja förstå – en personlig betraktelse

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 1/2013.

Nick Jones bok Försök att förstå : folkbibliotek, rasism och platsens politik (BTJ Förlag) är i mina ögon den viktigaste publikation om folkbibliotek som gavs ut under förra året.

Boken samlar ihop texter tillkomna och publicerade av Nick Jones under ett decennium. Att läsa texterna sammanhängande skapar ett slags tankerum, som kanske inte alltid är möjligt att åstadkomma med enskilda artiklar publicerade i olika tidskrifter och vid skilda tidpunkter.

Det här är inte en recension av boken, utan snarare en reflektion kring dess innehåll. Jag skulle önska att alla som arbetar på folkbibliotek läste den. För boken berör många aspekter av folkbibliotekens relation till dem som biblioteken är till för.

Tre huvudteman finns i boken. Rasism, platsen och uppdraget. Centralt förknippade med dessa teman är frågor om makt. Makt att definiera och makt att tolka. Folkbiblioteket som institution och dess roll i förhållande till människan och platsen prövas. För vem möjliggörs tillträde och för vem är det ens intressant?

I avsnittet om rasism skriver Nick Jones om ögonblicket då han medvetandegjordes om sin egen vithet och sin roll i de rasistiska strukturerna. Att lära något nytt om sig själv och sin position kan vara obehagligt. Men när en gör det, öppnas nya möjligheter att se och förstå.

Jag har funderat över bokens titel. Den är ur ett perspektiv beskrivande, bokens innehåll utgörs av ”försök att förstå” olika problem. Men för mig är titeln också ett imperativ. ”Försök att förstå” dem som inte har samma bakgrund som du eller vill samma saker som du! Våga lyssna trots att det kan kännas hotfullt, på någon som är en människa precis som du. Först då kan vi kanske närma oss vad folkbibliotekets kärna skulle kunna vara.

Nick Jones ställer många frågor. Han ger inte lika många svar. Snarare ger boken material för vidare tankeverksamhet och diskussion. Frågor som ställs är Vem har rätt till platsen folkbiblioteket? Vad betyder antirasistiskt arbete på bibliotek? Vem är mångkulturell? Kastar vi ut folkbiblioteket med badvattnet i vår iver att förnya? Kan biblioteket spela en roll för samhället eller bara för individen? Betyder få besökare att vi gör fel på biblioteken?

För mig är det viktigt att gå från tanke till handling. Det får inte stanna vid diskussion. Vi behöver hjälpas åt att konkretisera vad ett inkluderande bibliotek är i praktiken.

Boken Försök att förstå talar till mig personligen, eftersom jag har gått igenom våndan av att tvingas betrakta saker på ett nytt sätt. ”De där andra” blev en bit av mig själv. Jag fick hjälp att förstå min egen del i att upprätthålla strukturer som jag inte var medveten om, eftersom jag till hör den grupp som gynnas av dem. Efter det är min blick förändrad och troligen är det därför jag känner sådant släktskap med den här boken.

Läs den gärna!

Anna-Stina Takala
Regionbibliotek Stockholm

Försök att förstå av Nick Jones

Relaterade poster