Barn, bibliotek och forskning 2018

2018 års upplaga av regionbibliotekets konferens Barn, bibliotek och forskning ägde rum 20 november. Vi fick många kommentarer från deltagarna efteråt som uttryckte att de fått mycket inspiration och insikter att ta med sig från konferensen.

Från Jeanette Sundhalls föreläsning

Från Jeanette Sundhalls föreläsning

Jeanette Sundhall från Göteborgs universitet talade om den åldersmaktordning hon ser, där vuxna och det som har med vuxenhet att göra premieras på barns bekostnad. Hon tog exempel från diskussionen efter riksdagsvalet där ”den vuxne i rummet” och ”dagisnivå” är flitigt förekommande. Hon har också följt Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskat om barns rätt till delaktighet i demokratiska processer.

Från Leena Huss föreläsning

Från Leena Huss föreläsning

Leena Huss från Uppsala universitet talade om flerspråkighet och minoritetsspråk. Om barns rätt till sitt språkarv, oavsett hur levande språket är i familjen. Hon gick igenom den digra lista av styrdokument som finns och som ska samverka för att minoritetsspråken ska hålla vid liv och föras vidare, så som rätten till förskoleverksamhet på sitt minoritetsspråk och rätten till modersmålsundervisning. Hon talade om de tydliga kognitiva och sociala fördelarna som flerspråkigheten ger: tidig språklig medvetenhet och bättre kommunikativ kompetens. Hon menar att det ger ett intellektuellt kapital som är viktigt för samhället i stort. Flerspråkigheten är inte ett statiskt tillstånd utan en dynamisk process. Hon betonade att samarbete mellan hemmet och förskolan/skolan är viktigt, och att vi på biblioteken kan hjälpa till genom att lyfta fram medier på olika språk.

Oliwer Karlsson som är inkluderingskoordinator Lunds kommun talade om inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsvariation. I Lund ordnas inflytandekaféer inför ungdomstingen som äger rum två gånger om året. Dessa inflytandekaféer bjuder in alla ungdomar från grundsärskolan och särgymnasiet och underlättar för dessa ungdomar att delta och göra sina stämmor hörda. De utbildar också demokratihjältar inom denna grupp, som får en ledarskapsutbildning och har en viktig roll l i inflytandekaféerna. Han sa att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i Lund på det här sättet får komma mer till tals än de andra eleverna i kommunen! Här finns hans metodbok. 

Francis Hultgren och Barbro Johansson föreläser

Francis Hultgren och Barbro Johansson

Barbro Johansson från Göteborgs universitet och Frances Hultgren från Högskolan i Borås berättade om sin följeforskning kring utvecklandet av Malmö stadsbiblioteks avdelning för de yngsta barnen, Kanini, och hur biblioteket arbetat med delaktighetsprocesser med så små barn. De knöt också an till Jeanette Sundhalls föreläsning om åldersmaktsordning. De visade en modell över personalen förhållningssätt till delaktighet: lyhört observera -> nyfiket fråga -> testa och experimentera -> reflektera med kollegor -> lyhört observera osv. Det går alltså runt i en cirkel. De har skrivit en väldigt intressant bok som finns för nedladdning här och också går att beställa av Frances Hultgren.

Lynn Alpberg föreläser

Lynn Alpberg

Dagens sista föreläsare var Lynn Alpberg från Stockholms stadsbibliotek, som under hösten 2017 arbetade med ett projekt på regionbiblioteket. Det handlade om barn med funktionsnedsättning och den biblioteksverksamhet som riktas särskilt till dem eller som de kan delta i genom att den anpassats för att fungera för alla. Lynn berättade om kartläggningen hon gjort och om sina egna tankar kring detta med att prioritera, om att inte tillhöra normen och vad ett bibliotek för alla egentligen står för. Hennes läsvärda rapport finns att ladda här.

Pia Borrman

Relaterade poster

  • Inga relaterade