Forum för levande historia

flh_hbtq_bg_0Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndigheten har till uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde, främst med fokus på lärare och elever. Forum för levande historia tar fram pedagogiska material och arrangerar utställningar och seminarier. Det finns en hel del för biblioteken att inspireras av. Så här skriver överintendent Ingrid Lomfors om myndighetens nya material HBTQ, NORMER & MAKT:

Klimatet för homosexuella, bisexuella och transpersoner i Sverige är bättre än på mycket länge. Attitydundersökningar bland ungdomar visar på en ökad positiv inställning. Det är bra. Men jobbet är inte klart. Hbtq-personer utsätts dagligen för hat, hot och våld. Detta är helt oacceptabelt i Sverige 2015.

För att höja kunskapsnivån och motverka inskränkande normer lanserar Forum för levande historia nu ett nytt webbaserat klassrumsmaterial riktat till lärare och elever i gymnasiet och högstadiet. Med vårt material HBTQ, NORMER & MAKT vill vi vrida samtalet från att handla om att vädra fördomar och åsikter, till att värna allas lika rättigheter och möjligheter.

Signalerna är tydliga. Vår senaste attitydundersökning visar att var fjärde elev med homosexuell och bisexuell läggning har blivit slagen minst en gång det senaste året. Kränkningar sker även via sms och meddelanden på internet. Den negativa tendensen bekräftas även i Folkhälsomyndighetens undersökning av transpersoners hälsa. Över hälften av respondenterna angav att de blivit utsatta för kränkande bemötande minst en gång de senaste tre månaderna. Lika många har avstått från aktiviteter av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av sin transerfarenhet.

Vi har mycket att lära av historien. När det gäller människors förutsättningar att åtnjuta grundläggande fri- och rättigheter har stora framsteg gjorts i Sverige. Bakom den positiva utvecklingen ligger flera generationers engagerade kamp för rättvisa. Hbtq-personers rättigheter är resultatet av en lång kamp mot kriminalisering, sjukdomsförklaring,
hetsjakt, förföljelse, sterilisering och diskriminering.

Men mycket återstår att göra.
För att kunna motverka homo-, bi- och transfobi måste vi förstå de bakomliggande normerna som påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Hur vi förmedlar värderingar och kunskap. Skapar normerna verkligen en grund för den delaktighet som grundlagen ålägger det allmänna att verka för?
Det handlar om unga människors vardag, i skolan och på arbetsplatsen, som inte har rätt till det mest grundläggande, något som de flesta av oss tar för givet. Rätten att få känna sig trygg och inte utsättas för trakasserier, hot eller våld.

En av Forum för levande historias viktigaste uppgifter är att motverka rasism och andra former av intolerans. Arbetet mot homo-, bi- och transfobi bland unga måste ske inom alla samhällssektorer, bedrivas i skolan och i ungdomars vardag. Fler aktörer i civilsamhället måste stå upp för hbtq-frågorna. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring.

Rättigheter är en färskvara. Det har återkommande krig, konflikter och kränkningar tyvärr lärt
oss. Syftet med vår utbildningsinsats är att stärka lärare och elever att stå upp för allas lika värde och rättigheter. Genom arbetet med att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga hoppas vi också kunna begränsa inflytandet från de populistiska, intoleranta och rasistiska strömningar som just nu sprids över hela Europa.

Ingrid Lomfors
Forum för levande historia

Denna artikel är också publicerad i Länsnytt nr 4 2015.

Relaterade poster