Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur

Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”.

Biblioteken arbetar intensivt och på många olika sätt med skönlitteratur. Det finns stor kompetens och många eldsjälar. Men i samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna upp och reflektera över mer grundläggande frågor. En sådan fråga är vilken syn på skönlitteratur som präglar bibliotekens arbete. Vad, hur och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen?

Dessa frågor är förstudien tänkt att besvara, men den ska också vara ett startskott för ett mer medvetet arbete kring skönlitteratur, där frågor om metodutveckling är av största vikt. Förstudien är alltså början på ett större, nationellt projekt med omfattande forskar- och utbildningsinsatser.

Kulturrådet bedömer att projektet kan bidra till att öka tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet, samt stärka bibliotekens arbete med att öka vuxnas läskompetens.

Målet för hela projektet
Att (metod)utveckla arbetet med skönlitteratur på svenska bibliotek och professionalisera bibliotekariens kunskap och metoder kring detta arbete och genom inventering och forskning bidra till att vi har en stabil grund för beslutsfattande kring skönlitteratur på bibliotek. Allt för att stärka vårt arbete i att öka vuxnas läskompetens. Dialogisk litteraturförmedling och mediebeståndsutveckling är två prioriterade områden.

Mål för förstudien
Att göra en första inventering och analys över den rådande litteratursynen gällande skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek.

Förstudien inventerar och analyserar bibliotekens litteratursyn på
a. Nationell/regional nivå och där undersökningsmaterialet består av inlämnade rapporter från olika KUR-projekt för vuxna (bl a MUSA). En möjlig avgränsning i år är 2000-2010.
b. Kommun-nivå och där undersökningsmaterialet utgörs av de programblad, bloggar, litteraturtips, skyltningsmaterial, ihågkomster (intervjuer) m.m. som ett par olika bibliotek kan uppvisa. Vi kommer i första hand att välja ett litet och stort huvudbibliotek i varje län (totalt sex stycken) och gärna med hög skönlitterär utlåning. Den litteratursyn man spårar kan sedan läsa av mot ev. kultur/biblioteksplaner. Här kommer vi inte att kunna hålla samma tidsperiod som i a, utan kommer att få nöja oss med de två senaste åren då programblad, tidningsklipp mm har en tendens att inte sparas så länge.

Förstudien är ett interregionalt projekt och omfattar regionerna Västra Götaland, Stockholm och Halland, med den sistnämnda som projektägare. I styrgruppen ingår även Nobelbiblioteket och NÄFS.

Cinna Svensson, bibliotekarie i Falkenberg, blir projektledare för förstudien. Till projektet knyts även Magnus Persson, litteraturforskare vid Malmö högskola, för metodstöd och bidrag till analysen.

/ Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm 

Work with schools : a librarian's assistant telling a story

Work with schools : a librarian's assistant telling a story

Relaterade poster