Möten med litteratur – halvtidsrapport

MötenLittRam

Halva tiden har gått för projektet Möten med litteratur. Det är dags att summera vad som har hänt sedan projektstarten och vad som sker framöver. I slutet på december 2014 fick vi besked från Kulturrådet att vårt projekt gentemot personer med demenssjukdom och deras anhöriga beviljats medel. Tack vare att vi hade haft en inspirationsdag var projektet lätt att starta upp och såhär i efterhand kan inspirationsdagen beskrivas som en kickoff för projektet. Under julen formulerade och finslipade vi syften, mål och ramar för projektet:

Syftet med projektet är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och bidra till ett demensvänligt samhälle.

Projektets mål:
• Att öka bibliotekens kunskap och förståelse kring demens
• Att lokalt skapa nätverk med olika aktörer kring demens
• Att testa och genomföra olika aktiviteter med och för målgruppen

Referensgruppssamtal

Foto: Cecilia Bengtsson

Foto: Cecilia Bengtsson

Under våren genomfördes referensgruppssamtal med personer med demenssjukdom och deras anhöriga för att höra deras tankar kring Möten med litteratur.

En slutsats från samtalen är att det finns behov och önskemål om att besöka bibliotek och få ta del såväl nyheter, fakta och skönlitteratur som aktiviteter. Att ingå i ett sammanhang är ofta viktigare än innehållet i aktiviteten. I samtalen framkom även att e- böcker är passar bra för många genom att den stannar där man är, återlämnar sig själv och att man kan förstora texten. Läs mer om samtalen här.

Deltagande kommuner

Samtidigt som vi genomförde referenssamtalen spred vi på olika sätt information om projektet och bjöd in bibliotek från hela Sverige att delta. Vi hade som mål att sex bibliotek skulle vara med och från början var det trögt att få intresserade bibliotek. Genom ihärdigt arbete hade vi till slut åtta bibliotek som ville delta och ett par bibliotek på kö! Biblioteken som nu är nio kommer från Varberg, Hagfors, Umeå, Vetlanda, Vallentuna, Botkyrka, Tierp, Oxelösund och Norrköping. Biblioteken har olika erfarenheter av att arbeta mot projektets målgrupper, vissa har redan kontakter och verksamhet medan det för andra bibliotek delvis är nya kontakter och målgrupper. Det gör att bibliotekens fokus skiljer sig åt vad gäller projektets tre mål. Vår önskan är dock att alla bibliotek genomför en aktivitet med och för målgrupperna t.ex. bokcirkel, tematräff, musik- och berättarstund eller arkivfilmsvisning.

Studiedag 28 april

Under en studiedag 28 april fick projektdeltagarna och övriga intresserade veta mer om Möten med litteratur, de fick även nya kunskaper inom demensområdet/om demenssjukdom. Vi hörde bland annat Agneta Ingberg berätta om sina erfarenheter av att vara en biblioteksbesökare som också har en demenssjukdom. Agneta berättade bland annat om svårigheterna att låna medier via självbetjäning och att det inte är någon idé att lära sig det eftersom hon glömt till nästa gång. Viljan att läsa finns dock och Agneta läser en hel del. Hon gav även förslag på att bibliotek kan skapa en hylla med litteratur som handlar om personer med demenssjukdom. Den här idén håller några av biblioteken på att genomföra.

På studiedagen berättade Silviasystern Eva Jönsson, verksam vid Silviahemmet, om demenssjukdomar. Ett av hennes budskap var att bemötande handlar om att få en demenssjuk person att känna välbefinnande i stunden och att det kanske inte är väsentligt om en person vet var den befinner sig och vilken tid på dygnet det är så länge personen är nöjd och tillfreds i stunden. Ett par bibliotek kommer i höst att anordna föreläsningar om demenssjukdomar för bibliotekspersonal men även för allmänheten.

eva

På gång framöver

Idag är alla bibliotek igång för fullt att ta kontakter, planera och rigga projektet på hemmaplan utifrån sina egna förutsättningar och behov. I en stor kommun kan det ta tid att kartlägga och få ökad kännedom om vilka aktörer som finns kring personer med demenssjukdom och som är relevanta för projektet. Att göra en kartläggning är dock mödan värt vittnar ett par bibliotek om, och det kan ge spin-off effekter för övrig biblioteksverksamhet.

Den 11 september anordnar vi en träff för projektdeltagarna där de kommer att få möjlighet att ventilera sina lokala mål med projektet och få ökad kännedom om demenssjukdomar.

Under hösten kommer det att äga rum en mängd olika aktiviteter med och för målgruppen på de deltagande biblioteken. En del av det som ägt rum delar vi med oss av på avrundningskonferensen den första december, anteckna datumet och varmt välkomna!

Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se
Lotta Olofsson, Demensförbundet, lotta.olofsson@stockholm.se
Sara Hjulström, Svenskt Demenscentrum, sara.hjulstrom@demenscentrum.se

Relaterade poster

  • Inga relaterade