Ungas fritid

Bild på vikt papperFokus 14 är en undersökning av ungas fritid och organisering som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, gjort på uppdrag av regeringen. Till unga räknas här personer 13-19 år. Föreningsdeltagandet har minskat under en tjugoårsperiod, även om det är stort jämfört med andra jämförbara länder. Förklaringen uppges ligga i den ökande individualiseringen, en önskan om högre grad av frihet inom sina aktiviteter och att aktiviteterna på nätet tar stor del av ungas tid. Undersökningen visar också på tydliga skillnader i hur mycket olika ungdomsgrupper är föreningsaktiva på sin fritid. Vissa grupper står ut såsom utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga hbtq-personer och unga med ekonomiskt begränsade resurser, där andelen aktiva är lägre. Ca 15 % av unga inom dessa grupper uppger att de avstår från att besöka fritidsverksamhet på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta, i synnerhet unga med funktions-nedsättning och hbtq-personer. I låginkomstområden är det vanligare att unga besöker bibliotek och ungdomsgårdar än aktiviteter som kostar pengar. Idrotten intar en särställning. 80 % av 13-19-åringarna idrottar eller motionerar minst en gång per vecka, men bland hbtq-personer är andelen lägre.

Musik- och kulturskolan domineras av tjejer, och de öppna mötesplatserna av killar. Tjejer skriver, läser och deltar i kulturföreningar i betydligt högre utsträckning än killar. De digitala medierna har suddat ut gränserna mellan producent och konsument, man brukar tala om prosumenter och deltagarkultur. På nätet finns forum och manualer för gemensamt problemlösande och kunskapsöverföring mellan nybörjare och erfarna. Trösklarna har därmed sänkts för att kunna delta och uttrycka sig. Olika forskare beskriver ungas engagemang
i samhällsfrågor på olika sätt. En del menar att unga är mindre engagerade, medan andra att unga engagerar sig på ett nytt sätt. Många samlas kring en enskild fråga. Unga organiserar sig dessutom i lösa och decentraliserade nätverk eftersom de känner sig främmande inför de traditionella formerna, och också upplever att de inte blir lyssnade på.
Läs mer på mucf.se

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster

  • Inga relaterade