Barnbibliotekariers kompetens – en forskningsstudie

Syfte: Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner i och med Bokstart och liknande verksamheter. Då är det viktigt att kunna formulera kompetensen, både för bibliotekarierna själva och inför andra. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? […]

Bokstart

Bokstart är en satsning från Kulturrådet med syfte att stödja små barns språkutveckling. Projektet har visat sig ha mycket goda resultat i flera länder, bland annat i Storbritannien (Bookstart) och i Danmark (Bogstart). Projektet riktar […]

Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga? Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala […]

Film och digitalt skapande för medarbetare på folkbibliotek

Under hösten 2019 kommer en fortbildning i film och digitalt skapande anordnas av Regionbiblioteket och Film Stockholm i samverkan. Fortbildningen kommer utforska hur rörlig bild kan användas som verktyg för att skapa interaktion och samtal […]

Kommer boken?

Ett projekt om att undersöka och utveckla bibliotekens tjänst Boken kommer. Under första delen av projektet koncentrerar vi oss på att undersöka och kartlägga Boken kommer. Ett exempel är insamling och analys av hur mycket […]

Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till september 2019 kommer Regionbibliotek Stockholm genomföra en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby […]

Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, Projekt Kompetensen, och hör också […]

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick […]

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu en ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]

Utmaning storstad

Utmaning storstad Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg Syfte –  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taltidningar hos bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm. –  Att […]

Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsvariationer en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har […]