Bokstart

Bokstart är en satsning från Kulturrådet med syfte att stödja små barns språkutveckling. Projektet har visat sig ha mycket goda resultat i flera länder, bland annat i Storbritannien (Bookstart) och i Danmark (Bogstart). Projektet riktar sig till föräldrar för att inspirera dem att läsa, sjunga, rimma och prata med sina barn.

 

Se även de fortsatta Bokstartsprojekten i länet.
__________________________________________________________

Mål: förse Kulturrådet med underlag till en modell för nationell satsning av Bokstart
Målgrupp: familjer med barn födda hösten 2014 i stadsdelarna Hovsjö och Ronna i Södertälje, senare utvidgat till fler stadsdelar i Södertälje
Tid: januari 2015 – juni 2016
Finansiering: Kulturrådet
Kontaktperson: Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm
___________________________________________________________

Med start våren 2015 utförs tre pilotprojekt i socioekonomiskt utsatta områden. För Stockholms läns del gäller det stadsdelarna Hovsjö och Ronna i Södertälje. De andra kommunerna är Landskrona och Göteborg. Målet med dessa pilotprojekt är att ta fram en modell för hur Bokstart ska kunna genomföras på nationell nivå.

Pilotprojekten går till så att familjerna får hembesök av bibliotekarierna när barnen är 6 månader gamla och när de är 1 år. De får tre barnböcker vid varje tillfälle, och bibliotekarierna kommer att samtala med familjerna för att inspirera till läsning. De kommer också att uppmuntra till användning av det egna modersmålet i samspelet med barnen. Familjerna kommer också att bjudas in till biblioteket när barnet är 1,5 år.

Pilotprojektet i Södertälje har även breddats till fler kommundelar, och sedan 2017 är det Södertälje stadsbibliotek som driver projektet vidare. De avser omvandla projektet Bokstart till permanent verksamhet från och med 2018.

Mer information finns på Kulturrådets hemsida www.kulturradet.se 

Hitta en bra bok  avslutade projekt
Ordet som verktyg avslutade projekt
Projekt Sagostunden – avslutade projekt

 

Logga: bokstart