Ett barn läser i en bilderbok

Foto: A. Lissenko
Syntolkning: Ett barn läser i en bilderbok

Sex kommuner i Stockholms län sökte och fick bidrag från Kulturrådet till Bokstart. Tre av kommunerna – Sigtuna, Salem och Solna – kommer att starta språknätverk i sina kommuner. De andra tre – Haninge, Botkyrka och Sundbyberg – startar projekt med hembesök. De olika projekten kommer igång under 2018.

Ytterligare kommuner som sätter igång ett utvecklingsarbete om små barns språkutveckling på liknande sätt, men utan stöd från Kulturrådet, ingår också i det nätverk som Regionbiblioteket håller i med syfte att dela erfarenheter.

Regionbiblioteket stödjer även projekten efter vilka behov som uttrycks, bland annat genom fortbildningsinsatser med fokus på exempelvis flerspråkighet och utvärdering.

Till Bokstarts hemsida

Om Bokstart:

Bokstart på Kulturrådets hemsida:
http://www.kulturradet.se/bokstart

En dag med Bokstart (artikel):
http://regionbiblioteket.se/2016/11/21/en-dag-med-bokstart/

Bokstart i Södertälje efter den första terminen (artikel):
http://regionbiblioteket.se/2015/10/29/bokstart-efter-forsta-terminen/

Det avslutade pilotprojektet i Södertälje 2015-2016:
http://regionbiblioteket.se/projekt/bokstart/

Bookstart i Storbritannien:
https://www.booktrust.org.uk/supporting-you/families/our-programmes/bookstart/

Bogstart i Danmark:
https://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/boern/bogstart/

En dansk forskningsrapport om Bogstart: http://www.kora.dk/media/5066080/11057_evaluering-af-bogstart.pdf

En dansk rapport om Bogstart:
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/Bogstart/Bogstart_22.2.2017.pdf

Fördjupningstips:

Böcker:
Monica Westerlund – Barn i början
Marie Eriksson – Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld
Marie Arneson Eriksson – Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass
Carina Fast – Läslust i hemmet
Agneta Edwards – Boksamtal med bilderböcker

Länkar:
Logoped Astrid Frylmark
http://www.spraklek.se/

Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
Om samverkan s. 53 –
Om hembesök s. 68 –

Silent books
https://www.dropbox.com/s/oj4ri9xv2l3t09a/Silent%20books.pdf?dl=0

Utveckla språken Huddinge (förskolan)
http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/utforska-spraken/

Förskolor med litteraturprofil i Mölndal
https://bibliotek.molndal.se/web/arena/litteraturprofilforskolor

Linda Seidel och Max Selin: Ser vi oss? Om bilderbokens betydelse för arbetet med etnisk mångfald i förskolan
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097795/FULLTEXT01.pdf

Tio sätt att stärka barn och unga: Ett minoritets- och urfolksperspektiv
http://www.minoritet.se/3061?file_id=1 
Om att få tillgång till sitt språk och flerspråkighet s. 24 –

Kontaktpersoner:

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se
Lovisa Furendal Berndt
lovisa.furendal-berndt@sll.se