Fyra kommuner i Stockholmsregionen – Haninge, Botkyrka, Sundbyberg och Södertälje –  har drivit hembesöksprojekt med stöd av Kulturrådet. Nu har projekten övergått till ordinarie verksamhet.
Ytterligare två kommuner, Sigtuna och Sollentuna, startar under 2021 Bokstartsprojekt med hembesök.

Ett barn läser i en bilderbok

Syntolkning: Ett barn läser i en bilderbok Foto: Annika Lissenko

Regionbiblioteket stödjer projekten och verksamheterna efter vilka behov som uttrycks. Bland annat genom fortbildningsinsatser med fokus på exempelvis flerspråkighet och utvärdering. Två gånger om året håller regionbiblioteket i nätverksträffar med syfte att dela erfarenheter.

 

Om Bokstart

Till Bokstarts hemsida

Bokstart på Kulturrådets hemsida:
http://www.kulturradet.se/bokstart

En dag med Bokstart (artikel):
http://regionbiblioteket.se/2016/11/21/en-dag-med-bokstart/

Bokstart i Södertälje efter den första terminen (artikel):
http://regionbiblioteket.se/2015/10/29/bokstart-efter-forsta-terminen/

Det avslutade pilotprojektet i Södertälje 2015-2016
http://regionbiblioteket.se/projekt/bokstart/

Bookstart i Storbritannien:
https://www.booktrust.org.uk/supporting-you/families/our-programmes/bookstart/

Bogstart i Danmark:
https://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/boern/bogstart/

En dansk forskningsrapport om Bogstart: http://www.kora.dk/media/5066080/11057_evaluering-af-bogstart.pdf

En dansk rapport om Bogstart:
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/Bogstart/Bogstart_22.2.2017.pdf

Fördjupningstips

Logoped Astrid Frylmark
http://www.spraklek.se/

Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
Om samverkan s. 53 –
Om hembesök s. 68 –

Silent books
https://www.dropbox.com/s/oj4ri9xv2l3t09a/Silent%20books.pdf?dl=0

Utveckla språken Huddinge (förskolan)
http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/utforska-spraken/

Förskolor med litteraturprofil i Mölndal
https://bibliotek.molndal.se/web/arena/litteraturprofilforskolor

Linda Seidel och Max Selin: Ser vi oss? Om bilderbokens betydelse för arbetet med etnisk mångfald i förskolan
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097795/FULLTEXT01.pdf

Tio sätt att stärka barn och unga: Ett minoritets- och urfolksperspektiv
http://www.minoritet.se/3061?file_id=1 
Om att få tillgång till sitt språk och flerspråkighet s. 24 –


Kontaktpersoner

Pia Borrman
pia.borrman@sll.se
Lovisa Furendal Berndt
lovisa.furendal-berndt@sll.se