Biblioteket rätt och lätt

Mål: Öka tillgängligheten till information om bibliotekens verksamhet för personer som behöver bearbetad information
Målgrupp: Alla som är i behov av bearbetad text, bland annat läsovana, barn och unga, personer med svenska som andraspråk, personer med intellektuella och andra funktionsnedsättningar
Tid: Hösten 2009 – hösten 2011
Finansiering: Statens kulturråd, Regionbibliotek Stockholm, Salems bibliotek
Kontaktperson: Karin Sundström, e-post: karin.a.sundstrom@stockholm.se


Regionbibliotek Stockholm samarbetar med Salems bibliotek i ett projekt som handlar om att bearbeta bastexter om folkbibliotekens verksamheter och tjänster till klar och enkel svenska. De bearbetade texterna kommer sedan att erbjudas de svenska biblioteken för fri användning på deras webbplatser och i trycksaker om de lokala biblioteken. Även skolbibliotek och andra offentliga bibliotek som önskar kan få tillgång till de bearbetade texterna.

Bakgrund
Det återstår ännu mycket innan Sverige når målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare”. Liksom i fallet med EUs handlingsplan ”Lika möjligheter för personer med funktionshinder närmar vi oss slutåret 2010. Särskilt fokus läggs på att den offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga för alla medborgare, bland annat genom deklarationen Riga Ministerial Declaration 2006.

På landets folkbibliotek finns ett önskemål om att tillgängliggöra såväl lokaler och verksamhet som information, men mycket arbete återstår ännu. Bland annat finns ett stort behov av att bearbeta bibliotekens grundtexter till enklare svenska. Idag beräknar man att en fjärdedel av Sveriges befolkning har behov av bearbetad text för att förstå dess innebörd (se t ex Skolverkets rapport Grunden för fortsatt lärande). Av Sveriges 290 kommuner är det endast ett fåtal bibliotek som har anpassade sin egen information om bibliotekets verksamhet till lättare svenska.

Många bibliotek, inte minst de mindre, har inte resurser för att bearbeta sina texter även om ambitionen finns. Det finns önskemål från folkbiblioteken i Stockholms län om samordning kring information på lätt svenska. Även länsbiblioteken i övriga Mellansverige har visat intresse för detta.

Enhetliga texter kring bibliotekens verksamhet och service ökar förståelsen och bidrar till att föra ut biblioteket till alla. För några av målgrupperna är det dessutom en särskild poäng att upplägg och formuleringar återkommer. Det betyder att ju fler bibliotek som använder samma bearbetade texter, desto tydligare blir det för dessa målgrupper.

Resultat
Nu finns de texter som bearbetats till enkel svenska fria att kopiera och bearbeta för alla bibliotek som vill använda dem.  Vi har grupperat dem kring fyra områden som listas här nedanför, men det står användaren fritt att ändra ordning och plocka bitar utefter egna behov.

Vi hoppas att många ska kunna få nytta av dessa allmänna texter om sådant som berör alla bibliotek. Men de täcker naturligtvis inte in all information, och arbetet måste också utgå från lokala förutsättningar. I det arbetet kan det kännas tryggt att ha något att utgå från, och som ett resultat av projektet finns också ett koncept för riktlinjer för enkla och begripliga webbtexter. De är också fria att använda för var och en som vill.

Under projektets gång har uppfattningen om enkel och begriplig biblioteksinformation fördjupats och nyanserats. Det är kanske ironiskt att frågan om att skriva enkelt kan vara så komplex. Mycket kan sägas om olika målgrupper, nivåer och koncept för enkla texter, och om olika struktur och organisation av information på webben. En diskussion kring detta kommer så småningom i projektrapporten.

Dessa texter finns även under Publicerat på vår webbplats.

 

Riktlinjer för webbtexter

Bearbetade webbtexter:

Välkommen till biblioteket

Hur lånar jag på biblioteket

Vad kan jag låna på biblioteket

Vad kan jag göra på biblioteket