Fyra kommuner i Stockholmsregionen – Haninge, Botkyrka, Sundbyberg och Södertälje –  har drivit hembesöksprojekt med stöd av Kulturrådet. Nu har projekten övergått till ordinarie verksamhet.
Ytterligare två kommuner, Sigtuna och Sollentuna, har pågående Bokstartsprojekt med hembesök.

Ett barn läser i en bilderbok

Syntolkning: Ett barn läser i en bilderbok Foto: Annika Lissenko

Regionbiblioteket stödjer projekten och verksamheterna efter vilka behov som uttrycks. Bland annat genom fortbildningsinsatser med fokus på exempelvis flerspråkighet och utvärdering. Två gånger om året håller regionbiblioteket i nätverksträffar med syfte att dela erfarenheter.

 

 

Om Bokstart

 

Till Bokstarts hemsida

Bokstart på Kulturrådets hemsida

En dag med Bokstart (artikel)

Bokstart i Södertälje efter den första terminen (artikel)

Det avslutade pilotprojektet i Södertälje 2015-2016

Bookstart i Storbritannien

Bogstart i Danmark

En dansk forskningsrapport om Bogstart

En dansk rapport om Bogstart

 


 

Fördjupningstips

(se även Språktågets fortbildningstips)

 

Logoped Astrid Frylmark
http://www.spraklek.se/

Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19403/2014-4-5.pdf
Om samverkan s. 53 –
Om hembesök s. 68 –

Silent books
https://www.dropbox.com/s/oj4ri9xv2l3t09a/Silent%20books.pdf?dl=0

Utveckla språken Huddinge (förskolan)
http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/utforska-spraken/

Förskolor med litteraturprofil i Mölndal
https://bibliotek.molndal.se/web/arena/litteraturprofilforskolor

Linda Seidel och Max Selin: Ser vi oss? Om bilderbokens betydelse för arbetet med etnisk mångfald i förskolan
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1097795/FULLTEXT01.pdf

Tio sätt att stärka barn och unga: Ett minoritets- och urfolksperspektiv
http://www.minoritet.se/3061?file_id=1 
Om att få tillgång till sitt språk och flerspråkighet s. 24 –

 


 

Läs även om pilotprojektet 2015-2016

 


 

Kontaktperson

 

Pia Borrman