Prosit! – Må det gagna

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoder
Målgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men också omsorgen och äldreomsorgens chefer och personal. I förlängningen är målgruppen äldre och funktionshindrade personer, inte minst de med annan språkbakgrund än svenska
Tid: 2009 – 2011
Finansiering: Statens kulturråd och deltagande bibliotek
Kontaktpersoner, se längst ner på sidan


Prosit är ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gotland och Värmland som beviljats medel från Statens kulturråd.

Bakgrund
Enligt bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka (Bibliotekslagen 7a§). Biblioteksservice för äldre och personer med funktionsnedsättningar omfattar en betydande del av befolkningen. Biblioteket hör till de samhällsinstitutioner som bör bära en del av ansvaret för att rätten till information och läsning efterlevs även när det gäller personer som inte kan utnyttja bibliotekets gängse service.

Folkbibliotekens uppsökande sociala arbete har långa traditioner och präglades länge av utveckling. Under 1970- och 1980-talen fanns i de flesta kommuner mycket ambitiös verksamhet riktad mot de medborgare i samhället som hade svårt att själva komma till biblioteket. Men under senare decennier har den uppsökande verksamheten, framför allt mot äldre och funktionshindrade, ofta kommit att ses som allt för tidskrävande och som en belastning för bibliotekens allt mer ansträngda ekonomi.

Även för de folkbibliotek som verkligen försöker nå ut med sin marknadsföring har situationen förändrats. En skillnad mot tidigare är driftsformen. Tidigare skedde nästan all omsorg i offentlig regi, medan det numera finns en uppsjö av olika driftsformer, från privata vårdföretag till personalkooperativ, och genom offentliga upphandlingar växlar utförarna. En annan sak som har förändrat sig är folkbibliotekens roll i lokalsamhället. Om den förr togs för självklar, så grubblar man nu desto mera över vilken roll biblioteket spelar idag i sitt lokalsamhälle. I undersökningar älskar alla biblioteken, men antalet besök och lån sjunker eller står still. Kanske är det dags att visa fram andra sätt för biblioteken att vara värdefulla för medborgare och lokalsamhälle? Kanske är det dags att tydliggöra den uppsökande verksamhetens mervärde?

Biblioteken behöver ägna mer tid och resurser till att genom strategiskt arbete skapa strukturella ändringar i den uppsökande verksamheten. Bibliotekspersonal med inriktning omsorg och äldreomsorg behöver fortbildas i kommunikation med inriktning lokal förankring så att de kan utveckla och förbättra verksamheten så att den lever upp till förväntningar och behov hos 2000-talets äldre och andra som inte på egen hand kan tillgodogöra sig kultur, litteratur och information.

Kontaktpersoner

Ann Marberg
Länsbiblioteket i Värmland
ann.marberg@regionvarmland.se
054-701 10 91

Ulla Solsmo
Länsbibliotek Sörmland
ulla.solsmo@dll.se
016-16 69 03

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm
karin.a.sundstrom@stockholm.se
08-508 31 279

Elisabeth Stenberg-Lundin
Gotlands länsbibliotek
elisabeth.stenberg-lundin@hgo.se
0498-29 90 92

Tuija Vartiainen
Länsbibliotek Västmanland
tuija.vartiainen@ltv.se
021-17 61 68