Om projektet

Med Projekt digital service har Regionbibliotek Stockholm velat undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster.


Syfte:
Att belysa folkbibliotekens roll för människors möjligheter att delta i  ett digitalt samhälle.

Mål:
• Att kartlägga tillgången till medborgarservice och samarbeten mellan bibliotek och medborgarservice i kommunerna i Stockholms län.
• Att i dialog med biblioteken undersöka hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster.
• Att undersöka vad ett digitalt servicecenter kan vara, vilka olika varianter av digitala servicecenter som finns eller planeras, hur de är kopplade till biblioteksverksamheten samt hur stödet till invånarna ser ut.

Läs mer på projektsidan: Projekt digital service


 Rapporter och material


Genomförda aktiviteter inom projektet 2016-2018

Tillgång till medborgarservice och samarbeten mellan bibliotek och medborgarservice i kommunerna i Stockholms län.
Projektet inleddes med en kartläggning av tillgången till medborgarservice och liknande tjänster , och eventuella samarbeten mellan bibliotek och medborgarservice, i kommunerna i Stockholms län. Genomgång av bibliotekens och kommunernas webbplatser och biblioteksplaner.

Läs mer:
Sammanfattning: Tillgång till kontaktcenter, kundtjänst och medborgarservice i kommunerna i Stockholms län

Samarbetsformer och avtal mellan bibliotek och kommunen för kommuninformation till invånarna, i Stockholms län

Medborgarkontor och medborgarkontor-bibliotek i Stockholms stad

Frågor och behov kring digital service
En del av Projekt digital service har handlat om att undersöka och sammanställa frågor och behov kring digital service som biblioteken möter i det dagliga arbetet. I dialog med biblioteken har projektet även försökt utforska hur samarbeten mellan bibliotek och medborgarkontor skulle kunna se ut och förutsättningar för samarbete. Nedanstående material bygger på workshoppar med bibliotekspersonal och en enkät till folkbiblioteken i länet med frågor om arbetet med digital kompetens.

Läs mer:
Sammanfattning: Enkät om arbetet med digital kompetens och workshoppar om medborgarservice på bibliotek

Sammanställning från workshoppar om medborgarservice på bibliotek

Enkät: Arbete och insatser för digital kompetens på folkbiblioteken i Stockholms län, 2016