Strategiskt arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn, träff 4 FULLTECKNAD

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en satsning där ni som bibliotek har en möjlighet att fördjupa ert arbete i långsiktigt och strategiskt arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Vi vänder oss till biblioteksmedarbetare som arbetar med att utveckla biblioteksverksamheten för barn. Satsningen är uppdelad på fyra träffar.  

Träffarna:  

Träffarna fokuserar på verksamhetsutveckling och kollegialt lärande. På träffarna kommer det finnas tid att reflektera kring läsfrämjaruppdraget genom att diskutera begrepp, se över styrdokument och fundera på hur det går att arbeta mer strategiskt och hållbart. Mellan träffarna ska deltagarna även lägga tid, cirka åtta timmar, på förberedelser som till exempel att läsa olika relevanta texter, sätta sig in i kommunens olika mål och såklart även reflektion.  

Mål och syfte: 

Målet med dessa träffar är att få höjd kompetens inom området läs- och litteraturfrämjande i ett bibliotekssammanhang med syfte att bidra till utveckling av folkbibliotekens strategiska arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn i mellanåldern.   

Träffarna utgår från Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande: http://regionbiblioteket.se/2021/03/18/starkt-las-och-skrivframjande/ 

Bakgrund: 

Satsningens metoder utgår från regionbibliotekets tidigare fördjupningsträffar Läs- och litteratur, Unga och bibliotek, Inkluderande biblioteksverksamhet och Tillsammans. I dessa satsningar ingår skrivande och samtal som reflektionsmetod, litteratursamtal, föreläsningar och erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla biblioteksverksamheterna. Om arbetet med inkluderande biblioteksverksamhet skrevs en bok: http://regionbiblioteket.se/publicerat/inkluderande-bibliotek/ 

Regionbibliotekets satsning inspireras av och förhåller sig till Kulturrådets Läsfrämjandelyft för folkbibliotek som “syftar till att: 
1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.” 

https://www.kulturradet.se/i-fokus/bibliotek/lasframjandelyft-for-folkbibliotek/ 

 

Datum, tid och anmälan: 

FULLTECKNAD

Den första träffen var 1 juni 2022 och de andra tre träffarna ligger under hösten 2022. Träffarna kommer i första hand att ske fysiskt, men kan bli digitala beroende på hur pandemiläget ser ut.  

Preliminära datum i höst: 31 augusti, 26 oktober och 7 december (Definitiva datum meddelas före första träffen.) 

Ingen deltagaravgift 

Anmälan: Inbjudan har gått ut till bibliotekschefer i Region Stockholm. För mer information om satsningen och/eller anmälan kontakta Sofie och Mikaela. 

Sofie Samuelsson 

sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Mikaela Svärd 

mikaela.svard@regionstockholm.se