Utmaning storstad

Utmaning storstad
Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Syfte

–  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taltidningar hos bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm.

–  Att undersöka metoder och förutsättningar för förmedling av taltidningar, talböcker och lättlästa böcker och nyheter till vuxna läsare inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm. Erfarenheterna ska efter genomfört projekt kunna användas i motsvarande miljöer i Sverige.

Beskrivning

MTM finansierar en särskild metodutvecklingsinsats med fokus på bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Stockholmsregionen.

Projektet syftar till att dels öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taldagstidningar inom bibliotek och LSS- och äldreomsorg, dels studera storstadsregionens speciella förutsättningar och undersöka särskilt anpassade metoder för förmedling av tillgängliga medier inklusive dagstidning som taltidning till vuxna personer inom LSS- och äldreomsorg.

Detta kommer att ske genom bakgrundsstudier av tidigare rapporter och kartläggningar samt kontakter i form av frågeställningar och intervjuer med bibliotek och omsorg. Denna kartläggning syftar inte på att vara heltäckande, utan snarare att ha formen av en sondering av terrängen för att hitta goda representanter som arbetar med metoder som kan lyftas fram i projektets metoddel.

Resultat

I projektet ingår en kartläggning och undersökning av dagsläge och förutsättningar för möjligheten att nå ut med tillgängliga medier inklusive taltidningar till LSS- och äldreomsorg i storstadsområden i region Stockholm. Projektet skall också presentera metodbeskrivningar och goda exempel på arbete som idag sker i länet. Projektet skall också leda till ökad kännedom om MTM:s tillgängliga medier inklusive taldagstidningarna.

Projektledare: David Södergren Medin

Läs rapporten: Utmaning Storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg