Ett nationellt projekt som syftar till att biblioteken i Sverige ska öka sin kunskap och förståelse kring demens. Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med Demensförbundet och Svenskt demenscentrum fått medel av Kulturrådet för att genomföra Möten med litteratur – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

___________________________________________________

Mål: 9 bibliotek i Sverige ska öka sin kunskap och förståelse kring demens. Tillsammans med projektets målgrupp genomföra aktiviteter. Målgrupp: Hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Tid: December 2014 – december 2015
Finansiering: Statens kulturråd, Regionbibliotek Stockholm, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet
Ansvarig: Cecilia Brisander

_______________________________________________________

MötenLittRamProjektet handlar i mångt och mycket att biblioteken knyter lokala kontakter med olika aktörer t.ex. anhörigkonsulent, Silviasystrar och lokal demensförening (om det finns) och hemmaboende personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Att tillsammans med dem utforska och utveckla hur biblioteket kan ytterligare förbättra sitt bemötande och verksamhet gentemot personer med demenssjukdom. Tanken är att genomföra ett par aktiviteter  till exempel, arkivfilmvisningar, tematräffar, läsecirkel, högläsning, diskussionsklubbar eller biblioteksvisningar. Projektet kan även handla om att utveckla bibliotekens vardagliga verksamheter i samråd med de demenssjuka kring lånestöd, boken kommer, e-böcker och digital delaktighet. Projektarbetsgruppen stödjer de lokala biblioteken och dess medverkan. Medel tilldelas de deltagande biblioteken och som kan användas till aktiviteter, medier, externa kulturaktörer med mera.

I februari, 2015 genomfördes referensgrupper bland personer med demenssjukdomar och deras anhöriga för att höra deras tankar om bibliotek, litteratur och läsning med mera. Samtalen resulterade bland annat i en artikel.

Den 28 april anordnades en studiedag kring bemötande, kommunikation, digital teknik och bibliotek.

Vidare förs kontinuerlig dokumentation av projektet via artiklar, filmade föreläsningar och blogginlägg.  Goda exempel, tips och erfarenheter ska spridas till intresserade bibliotek.

Här finns en halvtidsrapport om projektet.

Berättelser om varje biblioteks erfarenheter finns att läsa på Svenskt Demenscentrums webbsida.

Projektrapport: Möten med litteratur