Hjälp oss med våra frågetecken

MötenLittRamMöten med litteratur är ett projekt som Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum driver gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vi har fått pengar från Kulturrådet för att genomföra projektet och syftet är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och bidra till ett demensvänligt samhälle. Projektet är nationellt och åtta bibliotek deltar: Oxelösund, Vallentuna, Norrköping, Tierp, Hagfors, Vetlanda, Umeå och Botkyrka.

De ska på olika sätt arbeta kring projektens mål:

• Att öka kunskapen och förståelsen kring demenssjukdomar

• Att lokalt bygga nätverk

• Att genomföra olika aktiviteter med och för målgruppen

Genom tre referensgruppssamtal med cirka 30 personer med demenssjukdom och ett samtal med yngre anhöriga som genomförts under våren har vi fått ett rikt material kring vad de tänker om bibliotek, läsning och litteratur med mera. Vi träffade grupperna via Demensförbundet som regelbundet har träffar för personer med demenssjukdom från hela Stockholms län. I samtalen framkommer att ett flertal tidigare varit flitiga biblioteksbesökare medan andra har läst mycket men inte varit biblioteksanvändare i så hög grad. Några har inte läst så mycket men har många andra intressen. Man är intresserad av fakta, dagsaktuella händelser, historia, biografier och skönlitteratur. De flesta uppskattar att få ta del av lokal historia och nyheter.

Foto: Annika Lissenko

Foto: Annika Lissenko

I och med sjukdomen har man svårigheter att läsa och ta till sig text. ”Har alltid läst innan jag gått och lagt mig, läst massor. Men har inte fått ro att läsa nu, kan inte koncentrare mig nu. Det far bara in och ut och bort. Det kanske går att komma igång igen.” Några berättar att de ibland läser noveller och kåserier, ett par läser e-medier och pratar om fördelar med att boken stannar där man är, återlämnar sig själv och att det är bra att kunna förstora texten. Några vill läsa om demenssjukdomar medan andra undviker det och hellre vill ha förströelse. Vissa tycker att det är besvärligt att inte minnas vad man läst medan andra anser att läsningen har ett värde trots det. ”Det är inte så att jag kommer ihåg, jag kan inte berätta för någon sedan, men det är njutning för stunden.” Många uttrycker att de vill få hjälp att låna, ladda ned e-böcker och ta del av bibliotekens skatter.

Genom samtalet får vi kännedom om bra saker att tänka på kring bemötande och miljön i biblioteket till exempel att det behöver vara lugnt och tyst eftersom ljud och andra störningsmoment kan vara mycket besvärande för personer med demenssjukdom. Tid och tålamod är också viktigt. Trots att de flesta inte besökt ett bibliotek på länge visar flertalet intresse för att besöka bibliotek och gärna tillsammans med andra i grupp. Vi frågar vilka aktiviteter de skulle vilja delta i på ett bibliotek om sådant arrangerades och många olika förslag kom upp såsom; diskussionsklubbar, bokcirkel, högläsning, författarträff, teknikstöd, arkivfilm/fotovisning, lokalhistoria/hembygd, visningar av biblioteket och aktuell forskning som presenteras. Några tycker att det räcker med att kunna gå till biblioteket och läsa en bok eller en tidning.

Det blir tydligt att man önskar vuxenaktiviteter och sådant som handlar om delaktighet, gemenskap och möjlighet att vara del i samhället snarare än aktiviteter som handlar om upplevelser och kultur. ”Man blir så snäv i sitt tänkande på något sätt när man inte hänger med. Det är det värsta, att man inte kan vara med och det vill man ju. Man vill känna sig delaktig i samhället.” I ett samtal uttryckte en person – Hjälp oss med våra frågetecken! Uttalandet går att tolka på flera olika sätt men kanske är det inte bibliotekets medier, rum eller aktiviteter som är de allra viktigaste i mötena med dessa målgrupper utan biblioteksmedarbetares kompetens att bidra till sammanhang och förståelse? Att målgruppen få vara med och planera en aktivitet är också viktigt, så att deras önskemål och behov får styra.

Foto: Annika Lissenko

Erfarenheterna från referensgruppssamtalen kan förhoppningsvis vara intressanta för de medverkande biblioteken i projektet. Men eftersom urvalet är begränsat ska vi nog inte dra för stora växlar kring resultaten. Det ska bli spännande att följa de medverkande biblioteken och vilka effekter projektet ger för så- väl biblioteken som målgrupperna.

Charlotte Olofsson,Demensförbundet

Sara Hjulström, Svenskt Demenscentrum

Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster

  • Inga relaterade