Ett barns modell i en kartong av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Foto: Annika Hermele
Syntolkning: Ett barns modell av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Ansökan för 2022 är öppen
8 mars till 5 april

 

Saxat från Kulturrådets webbsida

http://www.kulturradet.se/sv/
bidrag/bibliotek/Starkta-bibliotek/

”Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag.”

”Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen.”

”Det går till exempel att söka bidrag för insatser som är riktade till prioriterade grupper och ger fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation. Det kan handla om att stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte och fri åsiktsbildning.”

”Beskriv i ansökan hur insatsen kopplar till relevanta styrdokument. Den kan innehålla en beskrivning av vilka prioriterade målgrupper som biblioteket når och vilka biblioteket i högre grad bör göra insatser för och med.”

”Om ni har utgått från forskning, användarstudier och annan omvärldsbevakning beskriver ni det i ansökan. Gärna också en beskrivning över vilka lärdomar som erhållits genom tidigare insatser i Stärkta bibliotek. Det är även av vikt att det finns en långsiktighet och hållbarhet i aktiviteterna. Det kan till exempel handla om hur arbetet organiseras, vilka samarbetspartners som är aktuella och hur erfarenheterna implementeras och tas tillvara efter Stärkta bibliotek.”

”Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Kommuner som ingår i partnerskap och söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.”

Webbinarium

Nu finns webbinariet om Stärkta bibliotek från 3 februari tillgängligt att se i efterhand på Kulturrådets webbplats: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/webbinarium-om-starkta-bibliotek-2022   

Regionbibliotekets roll

Alla regionala biblioteksverksamheter i landet har fått särskilda medel avsatta för att bistå länets bibliotek med satsningen Stärkta bibliotek. Nedan listas vilken roll Regionbibliotek Stockholm kan ha i arbetet, allt efter kommunernas behov av stöd. Regionbiblioteket kan:

Inför projektansökan

  • finnas med som bollplank i samtal om vilka utvecklingsbehov biblioteket har. Identifiera var utveckling behövs och hur prioriteringar ska göras utifrån bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan.
  • hjälpa till att utforma insatsen
  • bistå vid ansökan till Kulturrådet

När pengarna kommit

  • hjälpa till att göra en projektplan. Hur ska arbetet gå till? Vem ska göra vad? Tidsplan? Vad behövs i form av kompetensförstärkning? Hur blir satsningen långsiktig? etc.
  • följa arbetets gång och ha oss rollen som följeutvecklare. Det kan innebära att vi finns tillgängliga som stöd för projektledarna, har en utifrånblick på vad som händer och deltar i utvärderingen.

Efter insatsen

  • hjälpa till att följa upp och utvärdera insatsen
  • bistå vid redovisning och ny ansökan

Varmt välkomna att höra av er med frågor och önskemål!
regionbiblioteket.kultur@regionstockholm.se