Tid: 2012-2013
Projektledare: Cecilia Brisander
Projektgruppen: Cecilia Brisander, Lotta Aleman, Pia Borrman, Britt Löfdahl och Malin Ögland


Under 2012-2013 bedriver Regionbibliotek Stockholm projekt Kompetensen.

Varför?

Regionbibliotek Stockholms har de senaste åren arbetat med ett tema per år. Det har varit Rummet, Användaren och Läsaren och nu är vi redo för att ta oss an Kompetensen. Det är ett område som vi arbetar med hela tiden men nu vill vi, tillsammans med länets bibliotek, fördjupa oss i frågor som: Vad är ett folkbibliotek och vad/hur skulle det kunna vara? Vilka kompetenser och kunskaper behövs nu och för framtidens bibliotek? Hur kan Regionbiblioteket stödja länets bibliotek utifrån deras egna behov och förutsättningar? Vi ville inte i förväg bestämma alltför mycket kring projektets innehåll eftersom huvudsyftet är att identifiera processer där vi kan gå in och stödja länets bibliotek på ett antal olika sätt.

Motto och bakgrund

R D Lankes, Associate Professor, Syracuse University`s School of Information Studies tankar och teorier är en av dem som inspirerat oss, till exempel den här meningen om att bibliotekariens professionella objekt är att ”förbättra samhället genom att underlätta skapande av kunskap inom det sammanhang man verkar”. Läs mer i Lankes bok The Atlas of New Librarianship, 2011.

Hur

Under våren har vi anordnat tre Open Space för biblioteksmedarbetare i länet. Open Space är en mötesmetod där agendan sätts av dem som är där, och där alla deltar aktivt i samtalen. Vi har utgått från metoden, men utvecklat den för att passa våra behov. Som utgångspunkt för detta använde vi en modell av Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen, läs mer i artikeln här bredvid. Efter våra tre Open Spaces har vi renskrivit anteckningarna och vi håller som bäst på med en bearbetnings- och analysfas av det som framkommit under de tre dagarna. Resultatet kommer att ligga till grund för Regionbibliotek Stockholms verksamhetsplan för 2013-2015.

Till projektet har knutits en referensgrupp som består av fem bibliotekschefer i länet. Syftet med referensgruppen är att vara ett bollplank för projektgruppen. Med på resan kring kompetens och frågorna om vart vi är på väg finns även forskaren Pamela Schultz Nybacka, doktor i företagsekonomi och knuten till Södertörns högskola. Hennes roll är att vara ett tredje öga utifrån sitt perspektiv och att bidra med metod- och utvärderingsstöd. Pamela Schultz Nybacka skriver även en rapport som blir klar i december 2012.

Foto: Cecilia Bengtsson

Om den danska modellen

I projekt Kompetensen har vi utgått från det vi kallar Den Danska Modellen. Den är formulerad av de tre forskarna Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen och till det yttre liknar den en tidigare modell från 1990-talet som fick ett starkt genomslag på de nordiska folkbiblioteken. Den modellen lyfte fram fyra funktioner för folkbibliotek som t.ex. kulturcentrum eller informationscentrum. I den nya modellen har dessa ”centrum” bytts ut mot ”spaces”. Förutom denna sfäriska dimension, som ger utrymme också för den digitala verksamheten, så uppfattar jag en dubbelriktad rörelse mellan biblioteket och det omgivande samhället. Att biblioteket befinner sig i ett sammanhang och att biblioteksanvändarna blir deltagare i biblioteksverksamheten och inte bara mottagare av en verksamhet. De danska forskarna menar att den nya modellen är avpassad för ett samhälle som är kunskapsbaserat och globaliserat. Ett samhälle där vi som medborgare förväntas kunna orientera oss och utvecklas såväl lokalt som globalt. I en sådan samhällskontext behövs ett bibliotek som stödjer följande mål:

Experience

Involvement

Empowerment

Innovation

På våra dagar när vi träffat drygt 70 medarbetare från 25 av länets 26 kommuner har vi på förmiddagarna diskuterat de här fyra orden och vad de kan betyda i ett folkbibliotekssammanhang. Vi utgick från den engelska versionen av orden för att inte föregripa någon tolkning. Det visade sig vara klokt, för visst rymmer experience både upplevelse och erfarenhet? Att de fyra orden/begreppen hänger ihop och stödjer varandra var ett resultat från diskussionerna och att vi såg flera olika nivåer var ett annat. Delaktighet gäller både personalens delaktighet i fattade beslut såväl som biblioteksanvändarnas delaktighet i bibliotekets utbud. Innovation handlar både om att biblioteket ska befinna sig mitt i den innovativa teknikutvecklingen såväl som stimulera till innovativa tankar och handlingar hos biblioteksbesökarna. Utifrån dessa mål formulerade sedan allafrågeställningar, exempel på verksamhet eller verksamhetsområden som behöver utvecklas på våra bibliotek för att vi ska kunna nå upp till målen. Och där befinner vi oss nu i vårt projekt. u kan läsa mer om modellen i artikeln Anew model for the public library in he knowledge and experience society och i Regionbibliotek Hallands rapport Konsten att synliggöra bibliotek. /Malin Ögland

Upphovsmän: Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen