Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som bor och verkar inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar.
Det är grupper som, trots att de är prioriterade inom lagstiftning och andra styrdokument, sällan får den service de har rätt till. Särskilt svårt att nå fram verkar det vara i storstadsområden.
Projektledaren David Södergren Medin har samlat och analyserat information och erfarenheter. Resultatet beskrivs i denna rapport. Projektet har genomgående ett biblioteksperspektiv, och tanken är att denna rapport ska fylla i och nyansera bilden av de möjligheter och utmaningar som finns på lokal, regional och nationell nivå.