Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling.

Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick vårdas. Det handlar bland annat om att medvetandegöra och synliggöra att det finns olika sätt att förstå och uppfatta saker, samt olika sätt att vara människa på. Om vi gör våra omedvetna föreställningar och värderingar medvetna finns möjligheter för ett likvärdigt bemötande och verksamheter där fler känner sig inkluderade.

I Projekt Inkludering kommer cirka 20 deltagare från biblioteken i länet träffas fyra heldagar under perioden mars – oktober 2017.  Under träffarna kommer vi att utforska metoder och ha litteratursamtal. Mellan träffarna läser deltagarna en skönlitterär bok och en facktext och förbereder sig för samtal och workshops.

Projektet är en satsning på fördjupning inom läsfrämjande och normkritik. Deltagarna kommer under projektets gång att få utveckla, pröva och implementera sina kunskaper i den egna läsfrämjande verksamheten. Resultatet av projektet är att deltagarna tar med sig tips och råd om hur de kan arbeta med frågor som: Hur ska en kunna boktipsa, bokprata, boksamtala, bokinköpa, bokskylta, tänka program/verksamhet med ett normkritiskt angreppssätt? Deltagarna kommer att kunna arbeta vidare med bland annat checklistor med utgångspunkt i Regionbibliotekets projektrapport. Det skulle kunna handla om exempelvis inköpspolicy, biblioteksrummet, boksamtal eller programverksamhet. Vi tror att deltagarna kommer att vara viktiga för att fortsätta att utveckla det inkluderande arbetet på sina respektive bibliotek.

Projektet sammanställs i skriften Inkluderande bibliotek utgiven i Regionbibliotekets skriftserie.

_____________________________________________

Syfte:

• Att utforska metoder för biblioteksarbete med inkludering, normkritik och hbtq med fokus på läsfrämjande
• Att träna ett normkritiskt tanke- och förhållningssätt genom litteratur- och textsamtal

Mål:

• Ökad kompetens i inkludering, normkritik och hbtq i bibliotekssammanhang med fokus på läsfrämjande
• En sammanställning innehållande projektdokumentation, litteraturtips, erfarenheter, reflektioner och förslag på metoder och verktyg som till exempel checklistor
_____________________________________________

Målgrupp: Bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Stockholms län och i förlängningen länets invånare

Tid: 20160801–20180630 på deltid (4 projektträffar under tidsperioden mars – oktober 2017)

Finansiering: Regionbibliotek Stockholm och Statens kulturråd 

Projektledare: Annika Hermele och Sofie Samuelsson

Beskrivning av projektet: Projektet är för de deltagande en process i två spår:

Spår 1: Fördjupad förståelse av begreppen normkritik och inkludering
Genom möten med och samtal om litterär text diskuterar vi begreppen och kommer även in på makt och diskriminering. Till varje tillfälle läser deltagarna en litterär text och en facktext. Vi kommer att bjuda in föreläsare (Brytiga böcker) och göra studiebesök (Forum för levande historia).

Spår 2: Metodutveckling och läsfrämjande
Vi utforskar i workshopform olika metoder för hur verksamheter kan jobba med normkritik och hbtq med syfte att möjliggöra en inkluderande och icke-diskriminerande biblioteksverksamhet. Här ingår att prova och ta fram checklistor men även att få upp ögonen för relevanta styrdokument och hur normkritik och hbtq-perspektiv förhåller sig till dessa.

Projektledarna kommer att föra loggbok för att fånga upp samtal och idéer. En rapport kommer att skrivas. Förhoppningen är att denna ska kunna användas för bibliotek som vill utveckla sitt arbete med normkritik och hbtq-frågor. Rapporten är en fortsättning på Regionbibliotekets skrift ”Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök”.