Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, Projekt Kompetensen, och hör också nära samman med det arbete vi utfört inom partnerskapet med Kungliga biblioteket, där vi testat en kvalitetsmodell.

Intresset för praktisk kunskap växte fram utifrån en känsla av att kvalitetsmodellen skulle kunna kompletteras med en dimension. Att man ser modellen som ett mynt med två sidor: på den ena sidan finns själva modellen med  effektkedjan och alla parametrarna och markörerna, på den andra sidan finns bibliotekariens praktiska förståelse och beprövade erfarenhet, en slags klokskap som ser till situationen i sin helhet och i sitt sammanhang.

I syfte att börja undersöka detta med bibliotekariens praktiska kunskap, arrangerade Regionbibliotek Stockholm under våren 2015 en kurs tillsammans med Södertörns högskola: Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet : en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap. Femton bibliotekarier från Stockholms län deltog i kursen och fick skriva essäer kring situationer i sin arbetsvardag.

Kursen resulterade i skriften Bibliotekariens praktiska kunskap (2016) i Regionbibliotekets skriftserie.

En ny omgång av kursen gavs under hösten 2015, och då med deltagare även från bibliotek utanför Stockholms län.

Flera medarbetare på Regionbibliotek Stockholm är utbildade i Praktisk kunskap och implementerar dessa idéer i fortbildningar och utvecklingsarbete.

Läs mer:
Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik


Tid: Hösten 2013 –