Tid: 2013 – 2016
Finansiering: Kungliga biblioteket
Ansvarig: Pia Borrman
_____________________________________________________
Sagostunden är en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken
och kan sägas utgöra en del i bibliotekens tradition. Men hur ser en sagostund ut idag?

Hur resonerar biblioteken om varför sagostunden fortfarande är en av de vanligaste verksamheterna som erbjuds? Vilka vill biblioteken nå med verksamheten? Vilka nås idag? Var äger sagostunden rum? Kan man tänka sig en uppsökande sagostund?

Frågorna var många och hösten 2013 uppdrog Regionbibliotek Stockholm åt Åse Hedemark, lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, att först göra en förstudie och därefter en observationsstudie av sagostundsaktiviteter som den ena delen av Projekt Sagostunden.

Den andra delen av projektet ingår i Regionbibliotek Stockholms partnerskap med Kungliga biblioteket. Den delen innebar ett test av KB:s kvalitetsmodell på sagostunden, för att se om modellen kunde vara användbar som ett redskap för kvalitet på biblioteken.

Resultaten från de olika studierna i hela projektet dokumenterades i boken Leonards plåster, om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund och ingår i Regionbibliotek Stockholms skriftserie.

Här finns en filmlänk till en föreläsning om projektet av Pia Borrman.

Resultaten från båda delarna av Projekt Sagostunden är allmängiltiga och går att applicera på andra biblioteksverksamheter.