Om nätverken
Regionbibliotekets nätverk syftar till att ge deltagarna möjlighet att dela erfarenheter, fördjupa kunskap samt lyfta frågor som är aktuella och angelägna. En viktig del är att skapa möten mellan medarbetare från olika folkbibliotek i regionen. 

Nätverken faciliteras av regionbiblioteket och möten hålls vanligtvis två gånger per år. Träffarna sker ofta digitalt för att möjliggöra för ett brett deltagande från hela regionen. Utöver träffarna finns e-postlistor som kan användas av alla i nätverket för att t ex ställa frågor och hitta samarbeten. 

Nätverken riktar sig i första hand till chefer och medarbetare på folkbiblioteken i regionen men övriga intresserade är välkomna att anmäla intresse.  
 
Vår förhoppning är att nätverken skall bidra till ökad kunskap och öppna upp för nya möjligheter till samarbete organisationer emellan.   

Du anmäler dig till de nätverk du är intresserad av genom att höra av dig till respektive kontaktperson för varje nätverk. 

 
 
Våra nätverk

  • Nätverk för folkbibliotekschefer 
  • Nätverk för biblioteksverksamhet för och med barn och unga 
  • Nätverk för digital delaktighet och digital kompetens 
  • Nätverk för mediefrågor 
  • Nätverk för tillgänglighet och socialt uppsökande verksamhet 
  • Nätverk för kreativt skrivande på bibliotek 
  • Nätverk med fokus ung 
  • Nätverk för språk: nationella minoritetsspråk och övriga språk


Nätverk för folkbibliotekschefer
Chefsnätverket samlar alla folkbibliotekschefer inom regionen. Representationen anpassas utifrån kommunens organisering av verksamheten. I regel deltar en person från respektive kommun. I vissa fall kan bibliotekschefen utse någon annan som deltar från biblioteksorganisationen. Från regionbiblioteket deltar regionbibliotekets chef. 

Nätverket är en plats för strategiska frågor bl a kring samverkan och kollegialt utbyte mellan chefer. 

 Kontaktperson: Peter Axelsson, peter.axelsson (a) regionstockholm.se


Nätverk för biblioteksverksamhet för och med barn och unga  
Det här nätverket är till för medarbetare som arbetar med verksamhet för och med barn och unga. Syftet med nätverket är att tillsammans lyfta frågor som är aktuella och angelägna, och att dela erfarenheter mellan biblioteken i regionen. 

Via nätverkets e-postlista informerar vi om regionbibliotekets arrangemang, samt delar omvärldsbevakning om sådant som rör barn och unga. 
 
Träffarna innehåller samtal i liten och stor grupp, eller en workshop. De brukar äga rum på bibliotek runt om i regionen, men under pandemin är det digitala möten i Teams som gäller. 

Om du vill ställa en fråga eller dela med dig av något till alla i nätverket, så kan du skicka det till oss så skickar vi till nätverket. 
 
Kontaktperson: Pia Borrman, pia.borrman (a) regionstockholm.se


Nätverk för digital delaktighet och digital kompetens   
Nätverket är till för dig som arbetar med digital delaktighet eller digital kompetens i någon form, och vill utbyta metoder och erfarenheter med kollegor i andra kommuner.  

Frågorna kan handla både om intern fortbildning, metodutveckling eller aktiviteter i den publika verksamheten riktat mot olika målgrupper. Det kan även handla om MIK-området, medie- och informationskunnighet, eller om att utveckla det pedagogiska arbetet gentemot besökarna. 

När det gäller digital delaktighet kan frågorna även handla om hur biblioteken kan samverka mer genom att dela metoder och resurser mellan kommunerna. Eller byta erfarenheter kring att samverka lokalt, kommunalt eller med andra aktörer för en ökad digital inkludering. 

Kontaktperson: Hanna Johansson, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se


Nätverk för mediefrågor  
Detta nätverk är för medarbetare och chefer som vill bevaka och utbyta erfarenheter inom mediefrågor. Det kan handla om medieförsörjning, bibliotekssystem och infrastruktur (ex Libris eller regionala transporter), upphandlingar och avtal, fjärrlån och mediepolicys samt olika typer av tjänster som tillgängliggör bibliotekens utbud (ex Bibblix). Fokus för träffarna kommer att vara tematiska utifrån efterfrågan, omvärldsbevakning eller kompetensutvecklingstillfällen inom exempelvis metod eller metodutveckling för medie- och informationsarbete inom biblioteksverksamhet.  

Nätverket utgår ifrån principen att det finns en kontaktperson per biblioteksorganisation som bjuds in till nätverksträffarna. Självklart är alla välkomna att delta eller bidra till kunskapsutbyte.  

Kontaktpersoner: Britt Löfdahl, britt.lofdahl (a) regionstockholm.se och Anne Stigell, anne.stigell (@) regionstockholm.se.


Nätverk för tillgänglighet och socialt uppsökande verksamhet  
Detta nätverk är till för dig som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nätverket handlar om allt från praktiska tips till strategisk utveckling. 

Frågor som ofta tas upp i nätverket handlar till exempel om tillgängliga meder som talböcker och taktila böcker, lokalerfrågor kring fysisk och kognitiv tillgänglighet, skyltning och bemötandefrågor. Uppsökande verksamheter som boken kommer, bokbuss och depositioner på daglig verksamhet är andra exempel. Frågor kring tekniskt och språklig tillgänglig information i bibliotekens olika kanaler tas också upp. 

Kontaktperson: Anne Stigell, anne.stigell@regionstockholm.se


Nätverk för kreativt skrivande på bibliotek 
Detta nätverk är till för dig som är intresserad av biblioteksverksamhet som utgår från kreativt skrivande. Centralt i nätverket är erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och möjlighet att få och dela inspiration.  

Kontaktperson: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson (a) regionstockholm.se


Nätverk med fokus ung 
Ungnätverket är för dig som arbetar med målgruppen ung (ålder ca 13–25). Nätverket kompletterar regionbibliotekets bredare barn- och ungnätverk (ålder 0–18 år). En till tre personer från varje kommun kan vara med i nätverket. Nätverket syftar till att tillsammans lyfta strategisk utveckling gällande unga och bibliotek, att utforska relevanta frågor och lära tillsammans, samt erfarenhets- och kunskapsdelning.   

Inom nätverket finns en referensgrupp som tillsammans med regionbiblioteket planerar nätverksmöten och andra träffar som fokuserar ung, så att de har stora möjligheter att utgå från de behov som finns hos de som jobbar med ungfrågor.  

Kontaktperson: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson (a) regionstockholm.se


Nätverk för språk: nationella minoritetsspråk och övriga språk
Nätverket är till för dig som arbetar på folkbibliotek med språk i någon form och vill utbyta och dela erfarenheter med kollegor i andra kommuner.

Det kan handla om fortbildning och metodutveckling för litteraturförmedling på olika språk, digital delaktighet, läsfrämjande och programverksamhet. Det kan även handla om utmaningar på kort eller lång sikt samt olika typer av utvecklingsbehov.

I detta nätverk lyfter vi aktuella frågor och fördjupar oss i det som deltagarna i nätverket är intresserade av.

Kontaktperson: Francisca Beckert, francisca.beckert (a) regionstockholm.se