Litteraturutredningens grundanalys

Föreläsning och samtal med Isak Reichel om Litteraturutredningens arbete utifrån ett delbetänkande som presenteras den 9 mars.

Isak Reichel är sekreterare i Litteraturutredningen.

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté, Litteraturutredningen
(Ku 2011:04), för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver.
Litteraturutredningen ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bl.a. bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utmaningar som teknikutvecklingen för med sig. En målsättning med förslagen ska vara att de leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.

Tid: Den 21 mars kl. 09.00 – 11.00

Plats: Regionbibliotek Stockholm, Odengatan 63, plan 4

Anmälan: Via länk till höger, senast den 17 mars.

Kostnad: 300 kr

Mer information: Krister Hansson, krister.hansson@stockholm.se