Bokstart i världen

Kulturrådet har precis kommit med en ny rapport om metoder och forskning om bokgåvoprogram runt om i världen. Det är inte helt lätt att mäta effekter av sådana program men det finns en studie i Nederländerna som påvisar ett kausalt samband mellan tidig bokexponering och barns språkfärdigheter. Andra effekter som nämns i rapporten är ändrade attityder till läsning som leder till ökad högläsning i hemmen.
En viktigt framgångsfaktor är det förtroendefulla relationsskapande som åstadkoms i det personliga mötet mellan familjen och bokstartaren.

Intressant ur ett verksamhetsperspektiv är att det finns indikationer på att Bokstart leder till ökad kompetensutveckling hos personalen, och att det är en bra investering och en utvecklingsmöjlighet för biblioteksverksamheten, i det att familjer kan komma att använda biblioteket i större utsträckning. Så även om det är resurskrävande kan det löna sig på fler än ett sätt!

En utmaning är att nå familjer med störst behov, men många av projekten i Sverige och andra länder riktar in sig på just områden med lägre utbildningsnivå och socioekonomiskt sämre ställning.

Läs mer på Kulturrådets webbplats:
Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt

// Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster