Nyheter om Språktåget

Nu har Språktåget varit igång i nästan ett år. Materialet har skickats ut till biblioteken i regionens kommuner som vidarebefordrat det till barnhälsovården. Många logopedmottagningar har också beställt material, och vi har hört att familjer kommer till biblioteken med biljetter. Det känns fantastiskt roligt för oss som arbetat så länge med planering och genomförande av Språktågets alla delar! 

Vi fortsätter att utveckla materialet och har nu översatt foldern och gåvokortet till ytterligare tre språk: persiska, spanska och tigrinja efter önskemål från biblioteken. Boklistan är uppdaterad med nya titlar, och dessutom har vi tagit fram en affisch med råden i foldern i kortversion, efter en idé från en bibliotekarie. 
Det nya materialet är under tryckning nu och skickas till bibliotek och logopedmottagningar så snart vi får det från tryckeriet. 

Under vårterminen kommer vi att komplettera hemsidan med fortbildande filmer om små barns språkutveckling, både grundläggande fakta och mer fördjupande. Till filmerna finns reflektionsfrågor att använda enskilt eller tillsammans med kollegor. På så sätt finns fortbildningstillfällen permanent, och inte enbart som enstaka tillfällen med föreläsningar. Alla i en arbetsgrupp kan ta del av det och även nyanställda kan fortbilda sig kring små barns språkutveckling, utan att vänta tills nästa gång vi erbjuder fortbildning.  

Språktåget sprider sig i landet också! Två regioner har hakat på sina vagnar, Värmland och Jämtland Härjedalen. De bidrar med fler översättningar, och under våren kommer vi att trycka upp material på ytterligare språk: dari, ryska, romani chib och jiddisch. Det innebär därmed att alla de nationella minoritetsspråken finns representerade. 

I början av 2021 kommer vi att skicka ut enkäter till biblioteken, logopedmottagningar och barnhälsovården för att utvärdera Språktåget så här långt. Vi vill veta hur materialet tagits emot av dem som arbetar med det yrkesmässigt, huruvida Språktåget ändrat något i hur de olika yrkesgrupperna arbetar med små barns språkutveckling och om det finns förslag eller frågor. Resultatet blir främst ett underlag för oss inför framtida utveckling av Språktåget, men vi kommer givetvis även att redovisa utvärderingen. 

Lovisa Furendal Berndt och Pia Borrman

Relaterade poster

  • Inga relaterade