Praktisk kunskap – vad är det?

”. . . ett kunnande som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och varför man ska göra det ena eller det andra. . .”

 

Sedan några år tillbaka har vi på regionbiblioteket intresserat oss för kunskapsområdet praktisk kunskap. Vi har arrangerat flera kurser i samarbete med Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och också tillsammans med dem gett ut skriften Bibliotekariens praktiska kunskap : om kunskap, etik och yrkesrollen. Och vi fortsätter att intressera oss för ämnet, för vi tycker att det har mycket att tillföra biblioteksområdet. Men vad är egentligen praktisk kunskap, hur kan man närma sig det?

I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa att det är yrkeslivets kunskapsteori med betoning på mellanmänskliga yrken som står i fokus för arbetet vid Centrum för praktisk kunskap. Det vill säga relationsbaserade yrken som till exempel vårdpersonal, poliser, lärare eller varför inte bibliotekarier. I dessa yrken är förmågan att möta andra människor avgörande för yrkeskunnandet. Och målet för verksamheten på Centrum för praktisk kunskap är att ”få till stånd dialoger mellan praktik och forskning där den ’tysta kunskapen’ kan få röst och på så sätt värdesättas, men också kritiskt betraktas och utvecklas.” (s. 12)

Den praktiska kunskapen har mycket med erfarenhet att göra och den är också situationsbunden. Och den metod som används för att försöka utforska denna erfarenhetsbaserade, situationsbundna kunskap är skrivande. Då utgår man från en situation i sin egen yrkesvardag, en situation som gärna får vara lite besvärlig, ett dilemma. Detta dilemma skriver man ned. Sedan utforskar man det vidare genom att prova att lägga till olika teorier, det kan till exempel vara teori som behandlar frågor kring etik eller ansvar. Ofta kommer man en bit på väg bara genom att byta perspektiv. Man skriver och reflekterar och försöker sätta ord på vad som händer i dilemmat. Reflektion är helt centralt för att komma åt den praktiska kunskapen, och reflektion är något som tar tid. Och kanske måste det också få göra det lite mer i vår arbetsvardag.

Läs mer:
Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik: Vad är praktisk kunskap?, 2009
Schwarz, Eva: Bibliotekariens praktiska kunskap, 2016

Britt Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm

Detta är en artikel publicerad även i Länsnytt nr 3-4 2017.

Relaterade poster

  • Inga relaterade