Det är möjligt – samverkan med fokus på äldre

En torsdagsförmiddag i början på december samlades drygt trettio personer på Regionbibliotek Stockholm. Syftet var att få ta del av de olika projekt och arbeten kring samarbeten med äldreomsorg som bedrivits på regional och lokal nivå dProsite senaste åren.

Karin Sundström inledde med att berätta om projektet PROSIT som betyder Må det gagna. Projektet bedrevs av fem län under flera år och hade många kommuner som medverkade. Målsättningen var att öka samarbetet mellan omsorg/äldreomsorg och bibliotek genom att genomföra olika aktiviteter. En mängd olika saker prövades på och gjordes under de år som projektet ägde rum. Samtidigt fick personalen fortbildningar och möjlighet att lära känna varandra. Under projekttiden funderade man kring olika nivåer av samarbeten och formulerade en trappstegsmodell för de olika nivåerna. Att få till samverkan är inte helt enkelt men ett viktigt steg är att lära känna varandras verksamheter, ha målgruppen i fokus, börja smått, ha delmål och långsiktiga mål och att matcha mandat, del vill säga att chefer pratar med chefer och praktiker med praktiker i det frågor där detta är relevant. En kort rapport som presenterades på Mötesplats Borås, 2013 om projektet finns att läsa här. Det har även tagits fram en skrift om de aktiviteter som genomfördes ”Det är möjligt, 37 recept på samverkan” 

Efter kaffe och smörgås fortsatte studiedagen med en presentation av projektet ”Ombud i läsningens tjänst” av projektledaren Gustav Nygren. Han inledde med en reflektion kring projektets namn och hur det kan tolkas men att det ligger en stor betydelse i vikten av sek4läsombud för många människor. Under projektet första år utbildades 55 läsombud från åtta kommuner och Gustav delade med sig av några tankar kring hur rekryteringen av läsombud från omsorgen och äldreomsorgen skilde sig åt mellan kommunerna. En lärdom är att det spelar roll att detta är förankrat och legitimerat på chefsnivå. Denna slutsats bekräftar även Irene Kulneff som är bibliotekschef  i Salems kommun. Hon berättade om hur de på lokal nivå arbetat med att planera och genomföra läsombudssatsningen i Salem tillsammans med Gustav mfl. Satsningen har även gett flera spinoff-effekter i kommunen, läs mer på kortet. Det finns även en  rapport från Läsombudsprojektets första år.

Kulturförvsekaltningen bedrev under 2012 och 2013 Seniorkultur som var en del av Kulturrådets satsning på kultur för äldre. Syftet med Seniorkultur var att utveckla programkaktalogen för Kultur i Vården. Lisbeth Olsson, handläggare på Kultur i Vården berättade om vad kultur i vården betyder för individen och dess välmående. Hon talade även om hur programkatalogen tas fram och att vård och omsorg kan beställa aktiviteter från katalogen.

Regionbibliotek Stockholm deltog tillsammans med de andra länskulturfunktionerna och genomförde aktiviteter i fyra kommuner vilket Cecilia Bengtsson berättade om i sin presentation. Aktiviteterna som genomfördes inom seniorkultur presenteras här.  Eftersom Cecilia arbetat med äldreområdet på olika vis det senaste året berörde hon även tankar kring om vem som är äldre, vikten av att kartlägga sitt lokalsamhälle för att rikta insatserna rätt och så gav hon en slags vision kring ett bibliotek för +65-åringar. Erfarenheter från äldreområdet finns även i nummer tre av länsnytt.

Några andra goda exempel på verksamheter som arbetar gentemot årsrika människor

Aninmation för äldre

Min berättelse –Berättande som resurs för metodutveckling i äldreomsorgen. 

Kultur365 – PlayMäkers

Sundsvalls uppsökande verksamhet på facebook

Clowner i demensvård (KiV)

Möten med minnen + Fotbollsminnen

Kultur på recept 2.0

Äldrecentrum

SäboKlipp

Tack till alla ni som deltog på vår studiedag.

//Cecilia, Gustav och Karin

Alla foton är tagna av C.Bengtsson

Relaterade poster

  • Inga relaterade