Den röda tråden till informationskompetens

Under våren 2013 har jag haft den stora förmånen att få följa ett spännande projekt. Projektet syftar till att ge unga människor en sammanhängande utbildning i informationskompetens, från gymnasieskolans årskurs 1 till högskolans terminer av rapport- och uppsatsskrivande.

Bakgrunden till projektet var en upplevelse av att det inte fanns någon koppling mellan det som elever eventuellt lär sig om källkritik och informationssökning på gymnasiet och den akademiska miljö som de sedan möter på högskolan. Kan man underlätta övergången och skapa en progressionsmodell för eleverna/studenterna?

Södertörns högskolebibliotek, Södertörns högskolas lärarutbildning och Nacka gymnasieskolas bibliotek sökte och fick pengar från Kungl. biblioteket, för att försöka utveckla en sådan modell. Regionbiblioteket skulle följa projektet som observatör och hjälpa till med spridningen av resultaten.

Från januari och framåt har projektdeltagarna mötts, diskuterat, och observerat varandras undervisning. Pedagogiska upplägg och problem har ventilerats.

För egen del har det varit väldigt givande att delta i samtalen och återvända till situationer från mina år som gymnasiebibliotekarie, att återigen minnas och konstatera likheter och skillnader med hur det fungerar på gymnasieskolan och högskolan nu.

Ika Jorum, som har lett projektet, har intervjuats av Skolverket, Högskolebibliotek och skolbibliotek i samverkan:

Dynamiken i en forskningsprocess kan vi givetvis inte fånga i en modell men en modell med tydliga mål för vad elever och studenter ska tillägna sig för kunskaper vid gymnasium respektive högskola kan hjälpa oss att reflektera över den, säger hon.

Projektet som pågår fram till vårterminen 2014 avslutas med att lärarstudenterna under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samarbetar med ett gymnasiebibliotek.

– Att de blivande lärarna redan under sin utbildning får med sig metoder för hur man undervisar i källkritik känns jättebra, säger Ika Jorum.

Ika Jorum har också skrivit på Södertörns biblioteksblogg, Senaste nytt eller det som någon har tänkt för längesen?

Rent praktiskt går det till så att vi gör observationer av undervisningen i källkritisk informationssökning vid Nacka gymnasium och på högskolan för att jämföra förutsättningar och försöka mäta kunskapsnivåer. Under ett seminarium i kritisk informationssökning med en grupp lärarstudenter börjar studenterna som så många andra att snabbt och vant söka i Google för att hitta material utanför kurslitteraturen till sina uppsatser. Vi går igenom och provar olika sökverktyg och söktekniker. Studenterna resonerar med varandra om nyvunna insikter om hur bibliotekets sökmotor kan användas för att sortera och avgränsa sökningar och träffar.

Jag tycker det har varit spännande att följa projektet och önskar deltagarna lycka till inför fortsättningen, och avslutningen 2014!
(Själv lämnar jag min tjänst vid Regionbiblioteket i mitten av juni.)

/ Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster