Biblioteksnätverket i Digidel

Biblioteksnätverket inom Digidelkampanjen träffades 20 juni i Regionbibliotek Stockholms lokaler. Sammankallande var Ann Wiklund som är samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel. Dagen inleddes med en genomgång om kampanjläget, av Christine Cars-Ingels från Digidelkansliet på .SE. Digidelkampanjen har idag drygt 280 partners som deltar i arbetet med att minska de digitala klyftorna och intresset fortsätter att öka, också från det privata näringslivet. Christine berättade att kansliet har märkt av en synbar uppgång av nya partners inför Almedalsveckan. På Digidels webbsida finns numera ett räkneverk som ständigt uppdateras med antalet ”nådda” användare. Sifforna baseras på antalet rapporterade insatser, säger Christine och betonar vikten av att alla partners regelbundet rapporterar in alla sina aktiviteter. Målet för Digidel är att före utgången av 2013 nå 500 000 nya användare och resultatet av kampanjen kommer vi att kunna ta del av i undersökningen Svenskarna och internet 2014.

Den Europeiska kampanjen Get on line week som genomfördes 26-30 mars blev en lyckad satsning som bidrog till en topp i antalet inrapporterade insatser. För Digidelkansliet blev veckan ett bra tillfälle att knyta tätare kontakter med näringsdepartementet, som också stöttade veckan finansiellt. 64 partners deltog under Get on line week, vilket överträffade kansliets förväntningar.

Att Digidel börjar ge resultat har visat sig inte minst i ”fantastiskt nedslag i media” under våren 2012. Vid sidan om lokalpressen så har framför allt radio rapporterat från kampanjen med flera inslag. Digidelkansliet ordnar även aktiviteter under Almedalsveckan. De som är på plats rekommenderas att ta sig till Almedalsbiblioteket 5 juli, då Digidel visar en ny film av och med Kjell ”Kjelleman” Eriksson om människor som inte använder internet. Digidel ordnar även seminarium på Bok- och bibliotek med samma Kjelleman, Tema: röster om digital delaktighet (Lördag 29 september).

Christine avslutade med en genomgång över de olika digitala nätverken i Sverige; Digitaliseringsrådet, Digitaliseringskommissionen, CeSam – Centrum för E-samhället/SKL, E-delegationen, PTS (Post- och telestyrelsen). Handisam fick i maj regeringens uppdrag att utveckla och driva Användningsforum, en plattform för dialog om tillgänglighet och användbarhet för IT och digitalisering. Vidare nämndes flera län som nu har eller håller på att utveckla digitala agendor.

Våga, vilja, kunna i Östergötland

Kira Berg från Länsbibliotek Östgötland berättade om olika digidelsatsningar från biblioteken i Östergötlands län. Länsbibliotek Östergötland har gjort en undersökning om biblioteksbesökares frågor om datorer/internet och hjälp med servicetjänster som kan knytas till myndigheter och andra samhällsaktörer. Ett syfte har varit att skapa ett underlag om bibliotekens arbete inför dialog med exempelvis politiker, som skulle kunna användas av flera bibliotek. Så här skriver Länsbibliotek Östergötland ”Biblioteken i Östergötland har skrivit ned alla internetrelaterade frågor som deras besökare frågat om under vecka 18-19, 2012. I rapporten som Christer Marking, stiftelsen.SE sammanställt framgår att sjuttio procent av frågorna som personalen på biblioteken fått rör annat än bibliotekens verksamhet, d v s frågor där datorer och Internet är inblandat”.
Undersökningen ledde vidare till en kort diskussion om vad som är en biblioteksrelaterad fråga, till skillnad från ”övriga” frågor som gränsar till IT och andra samhällsfunktioner. Var går gränsen för bibliotekens uppdrag?

Diskussionen gick över till ett samtal om möjligheten att genomföra en nationell undersökning om vilka frågor som ställs på biblioteken, frågor som relaterar till IT/internet och samhällsservice med mera. Behövs en sådan undersökning och vem skulle kunna genomföra den? KB anser att frågan är viktig, men det finns även andra aktörer som Digidel och Svensk Biblioteksförening. Ann Wiklund tipsade om att flera studenter nu skriver uppsatser om bibliotekens arbete med digital delaktighet och Digidelkampanjen.

Kira Berg och Anne Hederén berättade vidare om Östergötlands projekt Digitalt Medborgarskap som fick pengar från Internetfonden under 2011. ”Totalt har nästan 400 personer med utländsk bakgrund deltagit i kurser, cirklar, inspirationsföreläsningar och individuella handledningar. Aktiviteterna har skett i bibliotekens egen regi eller i samarbete med flyktingmottagning, SFI och studieförbund. Större delen av utbudet har erbjudits på modersmål . 24 tvåspråkiga personer fått handledarutbildning”.
Alla kommuner erbjuder idag Samhällsorientering för nyanlända, 60 timmar ska ges, helst under första året i Sverige. Kommunerna i Östergötlands län har utökat detta med 10 timmar om internet och e-tjänster, en satsning som initierats av länsbiblioteket och har Regionförbund Östsam som uppdragsgivare. Östergötland har fått ytterligare regionala medel avsatta för verksamhetsåret 2012 för aktiviteter inom Digidel2013. Kira berättade hur de använder och fördelar dessa medel. Exempelvis har länets bibliotek fått bidrag för genomförda aktiviteter mot att de i sin tur rapporterat in statistik till Digidel.

I Digidelkampanjen finns inga centrala medel för utvärderingsinsatser. Dock finns det behov av utvärderingar ur flera perspektiv. Genom att diskutera detta och samla det material vi har, kan vi skapa underlag för egna och andras utvärderingar och studentuppsatser. Därför avslutar vi dagen med ett pass om ”Att utvärdera digital delaktighet” med Angela Zetterlund vid Linneuniversitetet. Angela ställer flera frågor som hon samtidigt försöker besvara och ge råd inför. Hur kan vi utvärdera allt digidelarbete som nu utförs, på länsbiblioteken och i kommunerna? Vem ska göra utvärderingarna, vad görs idag och hur kan vi samarbeta och samordna arbetet? Vad kan vi göra med resultaten och vad ska de leda till i ett större perspektiv? Angela menar att det är intressant att även blicka utåt och se vilka motsvarigheter kampanjen har i andra länder. Vilka internationella jämförelser över arbete med digital delaktighet kan vi göra?

Nästa stora nätverksträff för alla Digidelpartner går av stapeln 20 september i Malmö, med temat arbetsliv. Kommande träff för biblioteksnätverket planeras till i början av december.

/Hanna, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster