Ett barns modell i en kartong av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Foto: Annika Hermele
Syntolkning: Ett barns modell av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Saxat från Kulturrådets webbsida

http://www.kulturradet.se/sv/
bidrag/bibliotek/Starkta-bibliotek/

”Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag.”

”Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen.”

”Det går till exempel att söka bidrag för insatser som är riktade till prioriterade grupper och ger fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation. Det kan handla om att stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte och fri åsiktsbildning.”

”Obs nytt för 2021: Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Kommuner som ingår i partnerskap och söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.”

”När vi bedömer din ansökan tar vi särskild hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång ökar och att biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade grupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen.”

Webbinarium

Nu finns webbinariet om Stärkta bibliotek från 8 februari tillgängligt att se i efterhand på Kulturrådets webbplats: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/starkta-bibliotek/webbinarium-starkta-bibliotek-2021/

Regionbibliotekets roll

Alla regionala biblioteksverksamheter i landet har fått särskilda medel avsatta för att bistå länets bibliotek med satsningen Stärkta bibliotek. Nedan listas vilken roll Regionbibliotek Stockholm kan ha i arbetet, allt efter kommunernas behov av stöd.

Regionbiblioteket kan

Inför projektansökan

  • finnas med som bollplank i samtal om vilka utvecklingsbehov biblioteket har. Identifiera var utveckling behövs och hur prioriteringar ska göras utifrån bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan.
  • hjälpa till att utforma insatsen
  • bistå vid ansökan till Kulturrådet

När pengarna kommit

  • hjälpa till att göra en projektplan. Hur ska arbetet gå till? Vem ska göra vad? Tidsplan? Vad behövs i form av kompetensförstärkning? Hur blir satsningen långsiktig? etc.
  • följa arbetets gång och ha oss rollen som följeutvecklare. Det kan innebära att vi finns tillgängliga som stöd för projektledarna, har en utifrånblick på vad som händer och deltar i utvärderingen.

Efter insatsen

  • hjälpa till att följa upp och utvärdera insatsen
  • bistå vid redovisning och ny ansökan

Varmt välkomna att höra av er med frågor och önskemål!
regionbiblioteket@kultur.sll.se