Ett barns modell i en kartong av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Foto: Annika Hermele
Syntolkning: Ett barns modell av ett bibliotek med inredning: papper, collageteknik, tusch

Saxat från Kulturrådets webbsida

http://www.kulturradet.se/sv/
bidrag/bibliotek/Starkta-bibliotek/

”Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.”

”Bidrag kan sökas av folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Kommunerna måste enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan.”

”Satsningen kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet. Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med satsningens genomförande såsom personalkostnader, arvoden, resor, kompetensutveckling, ökad samverkan lokalt, marknadsföring etcetera.”

”Insatserna ska utgå från bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan.”

Regionbibliotekets roll

Alla regionala biblioteksverksamheter i landet har fått särskilda medel avsatta för att bistå länets bibliotek med satsningen Stärkta bibliotek. Nedan listas vilken roll Regionbibliotek Stockholm kan ha i arbetet, allt efter kommunernas behov av stöd.

Regionbiblioteket kan

Inför projektansökan

  • finnas med som bollplank i samtal om vilka utvecklingsbehov biblioteket har. Identifiera var utveckling behövs och hur prioriteringar ska göras utifrån bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan.
  • hjälpa till att utforma insatsen.
  • bistå vid ansökan till Kulturrådet.

När pengarna kommit

  • hjälpa till att göra en projektplan. Hur ska arbetet gå till? Vem ska göra vad? Tidsplan? Vad behövs i form av kompetensförstärkning? Hur blir satsningen långsiktig? etc.
  • följa arbetets gång och ha oss rollen som följeutvecklare. Det kan innebära att vi finns tillgängliga som stöd för projektledarna, har en utifrånblick på vad som händer och deltar i utvärderingen.

Efter insatsen

  • hjälpa till att följa upp och utvärdera insatsen.
  • bistå vid redovisning och ny ansökan.

 

Varmt välkomna att höra av er med frågor och önskemål!
Kontaktperson: Lotta Aleman, charlotte.aleman@sll.se, 08-123 37919