Wikipedia – älskat eller avskytt?

Spetz, Einar, Wikipedia – älskat eller avskytt? (2009)

En rapport om Wikipedia gjord av Einar Spetz på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Rapporten bygger på en undersökning om gymnasielärares användning av och inställning till Wikipedia.

Undersökningens resultat grundas på enkätsvar från 266 lärare verksamma vid gymnasieskolor i Stockholms län. Enkäten genomfördes under hösten och vintern studieåret 2008/2009. Tematiskt anknyter undersökningen till en tidigare studie – Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken? (2008).