IKT-lyftet / Digidel

Projekt IKT-lyftet startade den 1 september 2009 i samarbete mellan flera läns- och regionbibliotek och med projektbidrag från Statens kulturråd.

IKT-lyftet har planerats och genomförts som ett 2-årigt nationellt övergripande projekt. Genom föreningen Sveriges länsbibliotekarier SLB har samtliga läns- och regionbibliotek anslutit sig till arbetet med egna projekt och insatser i olika omfattning under projektperioden.

IKT-lyftets syfte har varit att utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek och folkbildning nationellt, regionalt och lokalt för att öka användningen av Internet, e-tjänster och digital information. Den slutliga målgruppen är de vuxna som inte är vana att använda internet som vardagsredskap. De ska genom lokalt utformad kostnadsfri undervisning få mod, kunskap och inspiration till självständig internetanvändning.

När IKT-lyftet avslutades i maj 2011 var projektmålet uppnått – att få till stånd en nationell samverkan med folkbildningen för att kunna genomföra en gemensam kampanj för digital delaktighet från 2011. Projektet övergick successivt under våren 2011 till att utgöra en bärande del i den nationella kampanjen Digidel2013. Målet är nu att medverka till insatser för att nå det nationella målet om 500 000 fler digitalt delaktiga svenskar till 2013.

Projekt IKT-lyftet är liksom fortsättningen, den nationella kampanjen Digidel2013, formulerat och utvecklat utifrån ett lokalt behov, ett underifrånperspektiv.

Projektägare: Regionbibliotek Stockholm (Krister Hansson)

Projektsamordnare: Ann Wiklund, ann.wiklund[at]telia.com Mobil: 076 7761688

Information: Digidel

Delrapport: Läns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013

I flera län och regioner pågår redan eller planeras projekt med olika finansiering som knyts till IKT-lyftet och Digidel. Ansvaret för utformning av dessa projekt ligger på respektive läns-/regionbibliotek eller regionförbund. Nästan samtliga län/regioner i landet deltar. Detaljerad information om varje projekt finns på Digidels webbplats.

Aktuellt projekt på Regionbibliotek Stockholm inom Digidel under 2011 är projektet Sociala medier – nåt för alla,
kontakt: Hanna Johansson,hanna.k.johansson@stockholm.se, Delning.nu.