FN:s konvention om barnets rättigheter
unicef.se/barnkonventionen

Exempel på hur man kan arbeta med att införliva Barnkonventionen i kommuner och landsting
www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-fornedladdning/publikationer/faktablad/faktablad1_arbetapraktiskt11.pdf 

Kortlek för att öva Barnrättskonventionen
www.skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/
barnetsrattigheter/ovabarnetsrattigheterkortlek.888.html 

På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/barnrek.pdf

Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2011/10/s2010.026/

Barnombudsmannen om barnkonsekvensanalys
www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad2_uppna11.pdf

SKL om Barnets rättigheter
https://skl.se/demokratiledningstyrning/
manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html

SKL: Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
https://skl.se/download/18.7fb3347c15fd76f5ab6ec00f/
1511879887658/SKL_Barnkonventionen_webb.pdf

 

 

”Loppan” om barns rättigheter på biblioteken

LoppVikRegion- och länsbibliotekens konsulenter arbetar aktivt med att aktualisera barnperspektivet på folkbiblioteken i enlighet med FN:s barnkonvention. Programmet omfattar bland annat fortbildning för bibliotekspersonal. Men barn och ungdomar måste också själva känna till sina rättigheter på biblioteken. Konsulenterna har därför producerat en ”loppa” för att i lekfull form informera barnen om deras rättigheter. På loppan finns även information för vuxna och om hur man viker ihop den. Loppan har framställts med bidrag från Kulturrådet.

Loppan är avsedd för barn 7 – 11 år. Illustrationerna är gjorda av Pernilla Stalfelt. Loppan får läggas ut på bibliotekens webbsidor i pdf-format men bilderna får inte användas separat. Den kan skrivas ut och kopieras i färg i A3-format och helst på något tjockare och blankare papper än vanligt kopieringspapper, t ex 115 gr Profisilk Pkt.

OBS! Det är för närvarande flera länkar på Loppan som är inaktuella. Diskussioner pågår om nytryck med aktuella uppgifter.

Loppan för utskrift nov 2010
Loppan för utskrift jan 2011 eng text

Mer information: Pia Borrman, pia.borrman@stockholm.se