Kognitiv tillgänglighet
Stockholms stadsbibliotek har publicerat en handledning för att underlätta för bibliotek att skapa rum och verksamhet som är kognitivt tillgängligt för alla. Det är Lynn Alpberg och Maria Lorentzon som tagit fram den: Bibblan funkar – där jag hittar, förstår och känner mig trygg


ÄppelhyllaÄppelhyllan – specialmedier för och om barn med funktionsnedsättning.

”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.” FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 23

Många bibliotek har samlat medier för och om barn med olika funktionsnedsättningar på en hylla som kallas Äppelhyllan. Det mesta av materialet kan lånas hem av barn, föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med funktionsvariationer.

Här finns specialmedier som talböcker, bok och Daisy, taktila bilderböcker, böcker med tecken som stöd, böcker på teckenspråk, filmer med teckenspråk, enkla bilderböcker, böcker med pictogram och bliss, lättlästa böcker, interfolierade bilderböcker och punktskrift.

På Äppelhyllan finns ofta också litteratur och annat material om olika funktionsnedsättningar för både vuxna och barn. Fakta om barn med synskada, hörselskada, språkstörningar, IF, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, autism, ADHD, rörelsehinder med mera.

På en del bibliotek finns även skönlitteratur för barn som handlar om barn med olika funktionsnedsättningar på Äppelhyllan.

Men varför kallas den Äppelhyllan? Allt startade för många år sedan i Härnösands bibliotek som inspirerades av The Library for the Handicapped Child i London. På det biblioteket fanns mycket nytänkande kring medier och teknik anpassade för barn med funktionsvariationer. Man hade också ett litet rött äpple i plast med en liten grön mask som tittade upp. Med hjälp av detta äpple lockade man blyga barn att prata och kunde få kontakt. I Härnösands bibliotek gjorde konstnären Tomas Skimutis ett stort äpple i trä som barnen kan krypa upp i och som har blivit en symbol för den fina verksamheten som Äppelhyllan står för.


Klistermärket med äpplet att märka bokryggar med finns attÄppelhylla beställa gratis från regionbiblioteket. Hör av dig till Pia Borrman


Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan –  bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län med syfte att öka vår kunskap om vilka verksamheter biblioteken erbjuder barn och unga med funktionsvariationer.
Resultatet blev en rapport skriven av projektledaren Lynn Alpberg: Funkar det – bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp.

Stockholms stadsbibliotek har också publicerat en handledning för att underlätta för bibliotek att skapa rum och verksamhet som är kognitivt tillgängligt för alla, och det är Lynn Alpberg  och Maria Lorentzon som tagit fram den: Bibblan funkar – där jag hittar, förstår och känner mig trygg

Som Lynn och Maria säger:

Det är viktigt att komma ihåg är att de tips som finns i handledningen är en vägledning, och ingen universell sanning. Vi får prova oss fram. Det är inte så farligt att göra fel. Vi gör om och gör det bättre!


Barn som behöver träna lite extra på språket kan remitteras till en logopedmottagning. Logopeden kan rekommendera läsning som stöd och fylla i en biljett till Språktåget. På biljetten framgår det om det är fonologi, s-ljudet, meningsbyggnad eller något annat område som barnet behöver träna på. Familjen tar med biljetten till biblioteket där biblioteksmedarbetarna hjälper till att plocka fram böcker som passar för just det här barnet. Läs mer om Språktåget här!


LÄNKAR

Kunskapsbank om barn med funktionsnedsättning Här finns länkar till webbsidor med information om olika funktionsnedsättningar.

Podden Funka olika från Habilitering & hälsa i Region Stockholm
Om NPF, IF, flerfunktionsnedsättning, föräldraskap, kommunikativt och kogitivt stöd, rörelsenedsättning, språklig sårbarhet och mycket mer.

Projektet Begriplig text: 19 råd för att skriva begripligt 
Logoped Astrid Frylmark om svårigheter att läsa av olika anledningar, och varför projektet Begriplig text är så bra.

Barnens bibliotek
Här finns filmer och annan information riktad till barn om Äppelhyllan, och här finns också information till bibliotekarier.

Från vår blogg om bemötande av personer med kognitiv funktionsvariation

Myndigheten för tillgängliga medier

Legimus, MTM:s katalog

Barnens sida MTM

MTM:s rapport Talande böcker och läsande barn: barn berättar om talboksanvändning

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pictogram på svenska och andra språk, även om hur man gör egna

Kultur i Västs och Länsbibliotek Sörmlands instruktionsfilmer om specialmedier

Ung kompensation, om kompensatoriska hjälpmedel

Logopeden i skolan, blogg om läs- och skrivsvårigheter och verktyg

Infoteket Region Uppsala har tagit fram böcker riktade till barn om olika funktionsnedsättningar. På Infotekets sida Hitta tips & verktyg finns mängder av bra tips för bibliotek.


Kontakt: Pia Borrman