ÄppelhyllaÄppelhyllan – specialmedier för och om barn med funktionsnedsättning

”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.” FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 23

Många bibliotek har samlat medier för och om barn med olika funktionsnedsättningar på en hylla som kallas Äppelhyllan. Det mesta av materialet kan lånas hem av barn, föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med funktionvariationer.

Här finns specialmedier som talböcker, bok och Daisy, taktila bilderböcker, böcker med tecken som stöd, böcker på teckenspråk, filmer med teckenspråk, enkla bilderböcker, böcker med pictogram och bliss, lättlästa böcker, interfolierade bilderböcker och punktskrift.

På Äppelhyllan finns ofta också litteratur och annat material om olika funktionsnedsättningar för både vuxna och barn. Fakta om barn med synskada, hörselskada, språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, Aspergers syndrom, ADHD, rörelsehinder med mera.

På en del bibliotek finns även skönlitteratur för barn som handlar om barn med olika funktionsnedsättningar.
Klistermärket med äpplet att märka bokryggar med finns att beställa gratis från Regionbiblioteket. Hör av er till Pia Borrman pia.borrman@sll.se. 

Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan –  bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län med syfte att öka vår kunskap om vilka verksamheter biblioteken erbjuder barn och unga med funktionsvariationer, en kartläggning som kan ligga till grund för framtida utvecklingsarbete. Resultatet blev en rapport skriven av projektledaren Lynn Alpberg: Funkar det – bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp.

Varför kallas det Äppelhyllan? Allt startade för många år sedan i Härnösands bibliotek som inspirerades av The Library for the Handicapped Child i London. På det biblioteket fanns mycket nytänkande med medier och teknik anpassade för barn med funktionsvariationer. Man hade också ett litet rött äpple i plast med en liten grön mask som tittade upp. Med hjälp av detta äpple lockade man blyga barn att prata och kunde få kontakt. I Härnösands bibliotek gjorde konstnären Tomas Skimutis ett stort äpple i trä som barnen kan krypa upp i och som har blivit en symbol för den fina verksamheten som Äppelhyllan står för.

Länkar:

Barnens bibliotek
Här finns filmer och annan information riktad till barn om Äppelhyllan
barnensbibliotek.se/appelhyllan/tabid/382/Default.aspx

Från vår blogg om bemötande av personer med kognitiv funktionsvariation
regionbiblioteket.se/2012/05/10/bra-moten-i-biblioteket/

Myndigheten för tillgängliga medier
http://www.mtm.se/

Legimus, MTM:s katalog
www.legimus.se

Barnens sida MTM
http://www.legimus.se/barn

MTM:s rapport Talande böcker och läsande barn: barn berättar om talboksanvändning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se/

Kultur i Västs och Länsbibliotek Sörmlands instruktionsfilmer om specialmedier
www.youtube.com/user/omspecialmedia

Ung kompensation, om kompensatoriska hjälpmedel
www.ungkompensation.se/

Bloggen Logopeden i skolan, om läs- och skrivsvårigheter och verktyg
http://logopedeniskolan.blogspot.se/

Språkstart

Det är en del år sedan litteraturlistan till Språkstart gjordes. Många av böckerna finns fortfarande på biblioteken, men många nya bra böcker finns inte med. Det finns planer på en uppdatering av listan.

En broschyr har sammanställts med tips på bra böcker för barn med tal- och språksvårigheter. Målgruppen är små barn med språkstörning och deras familjer. Den tar upp vanliga, tryckta pek- och bilderböcker som kan användas för att stärka barnets språkutveckling och samtidigt roa och locka till läslust. Broschyren sprids via bibliotek, logopedmottagningar och habilitering i Stockholms län och landsting. Bakom urvalet står en grupp barnbibliotekarier i Stockholms stad och län som träffats och gjort förslag på pek- och bilderböcker för små barn. Det har skett i samarbete med logopeder inom Stockholms läns landsting och Stockholms stad, på Språkoteket (Handikapp & Habilitering), i habiliteringsteam och på Bamse språkförskola. Arbetet med Språkstart är ett led i satsningen på Äppelhyllor i vårt län.

Språkstart – Tips på bra böcker för barn med språksvårigheter (2008). Tipslistan (ett tvåsidigt lösblad) kan laddas ner. Hela broschyren beställs från Regionbibliotek Stockholm, vi skickar den med post.
Språkstart boktips A4-format
Språkstart boktips A5-format
Språkstart symbol
Språkstart handledning