Foto: Anna Molander

Foto: Anna Molander

Jag är utvecklingsledare med inriktning på läs- och litteraturfrämjande samt språk och interkultur.

På Regionbibliotek Stockholm undersöker vi just nu hur metoden Shared Reading kan fungera  i bibliotekssammanhang. Vi har har exempelvis anordnat kurser och nätverkar brett på området.

Under 2017 arbetade jag tillsammans med Sofie Samuelsson med projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som är en satsning på fördjupning inom läsfrämjande och normkritik för folkbiblioteken i Stockholms län. Med samma metodik arrangerade vi därefter fördjupningsträffar inom interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering.
Under 2016/2017 arbetade jag med kursen Lyrik i skönlitterärt arbete, en nationell fortbildning för bibliotekarier som drevs av Regionbibliotek Halland, Kultur i Väst och Regionbibliotek Stockholm med stöd från Kulturrådet.

Tidigare har jag arbetat som bibliotekarie och projektledare på Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm. Bland annat i det läsfrämjande projektet Långa Svansen som syftade till att skapa möten mellan äldre och samtida litteratur i det fysiska och digitala biblioteket. Under 2015 arbetade jag med Synen på skönlitteratur – läsarnas röster, en avslutande del i en större kartläggning av skönlitterärt arbete på svenska folkbibliotek. Under 2012-2016 arbetade jag som projektledare för bokcirklar.se, ett webbcommunity för boksamtal som uppmuntrar samtal kring litteratur och läsning.

Kontakta mig gärna!

Telefon: 08 – 123 379 16
E-post:
annika.hermele@sll.se