På väg mot en nationell biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket (KB) har, sedan 2011, i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet. I juni 2015 fick de ett även ett direkt uppdrag från regeringen att ”lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen (2013:801)” (ur Regeringsbeslut från Kulturdepartementet).

Och vad ska då denna biblioteksstrategi omfatta? Det formuleras i fyra delar, som i lite förkortad form innebär att:

  1. KB ska göra en fördjupad omvärldsanalys av biblioteksområdet, för att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför.
  2. KB ska föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet, med utgångspunkt i bibliotekslagen.
  3. KB ska i samråd med Skolverket och andra berörda myndigheter samt representanter för skolhuvudmännen göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken.
  4. Och KB ska fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

Så vad har då hänt hittills? Omvärldsanalysen Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering kom i september 2017. Därefter presenterade man, i maj 2018, en delredovisning av uppdraget, utkastet Från ord till handling: på väg mot en nationell biblioteksstrategi, som sedan under hösten följdes upp med regionala dialogmöten där man bjöd in till en öppen diskussion. KB ska sedan lämna sin slutredovisning till Regeringskansliet senast i mars 2019.

KBs blogg kan man läsa mer om uppdraget och där kan man också hitta alla rapporter och skrifter som har getts ut i samband med arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Förutom omvärldsanalysen och utkastet finns till exempel rapporterna: Biblioteken och de nationella minoritetsspråken, Migration och språklig mångfald, Skolbibliotekets roll för elevers lärande, Profession, utbildning, forskning.

Britt Löfdahl

artikeln publicerad i Länsnytt 2018:2

Relaterade poster

  • Inga relaterade