Årets första Länsnytt äntligen ute!

Äntligen kommer årets första nummer av Länsnytt, det blev ett sommarnummer!

Temat denna gång är Språk och här är ett smakprov, den första artikeln ur numret.
God läsning!

Språk och interkultur
Vad känner du när du talar ditt förstaspråk? Kanske tänker du
på dina favoritord eller uttryck? Många människor minns ramsor och sånger från barndomen eller får upp minnen som knyter orden till en större upplevelse. Orden innehåller så mycket historia.

Att få tala sitt språk kan kännas självklart för många. Att bli förstådd och att ta del av information likaså.

Bibliotekslagens § 5 lyder:
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella
minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Biblioteken kan göra skillnad för många människor.
Under hösten 2017 besökte Regionbibliotek Stockholm de 26
kommunerna i länet för att få en bild av bibliotekens arbete med språk och interkultur. Utifrån detta kunde vi sedan identifiera ett antal områden att gå vidare med. Några av dessa var: de nationella minoritetsspråken, samverkan
i lokalsamhället och språkkompetenser i biblioteken men även frågor gällande representation och rekrytering
uppmärksammades. Vi kunde till exempel konstatera att många bibliotek har en grundkunskap om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, men ibland också behöver
stöd kring detta.

Hur arbetar bibliotek med språk i allmänhet och med de nationella minoritetsspråken i synnerhet? Har besökarna likvärdiga möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster? Hur vet vi det? Biblioteksrundan i länet aktualiserade många frågor och gav oss en fingervisning om vad vi har att arbeta vidare med.

Stockholms län präglas av språklig mångfald.
Detta innebär att biblioteksmedarbetare vill och behöver veta mer om
möjligheterna som finns i lokalsamhället där man är verksam. Ett sätt att närma sig detta är utifrån ett interkulturellt perspektiv. Både för att få grepp om situationen mellan individer såsom i bemötande och litteraturförmedling
i biblioteken men även när det gäller långsiktigt strategiskt arbete kring språk och demokrati inom verksamheterna.
Det interkulturella perspektivet handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande, och att arbeta
aktivt mot diskriminering. I ambition med att främja kulturell mångfald finner vi stöd i de sju diskrimineringsgrunderna
som gäller för alla offentliga verksamheter i Sverige. Detta betyder att diskriminering är förbjudet om det beror på:

•Kön
•Könsöverskridande identitet eller uttryck
•Etnisk tillhörighet
•Religion eller annan trosuppfattning
•Funktionsnedsättning
•Sexuell läggning
•Ålder

Hur hänger då allt detta samman kan man fråga sig? I det här numret av Länsnytt ger vi en liten inblick och riktar ljuset på några exempel i vår region.

Francisca Beckert
Regionbibliotek Stockholm

Du kan läsa hela Länsnytt nr 1 2018 här.

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade