Bibliotekens arbete med digital kompetens

Våren 2016 skickade Regionbiblioteket ut en enkät till folkbiblioteken i länet. Vi ville främst ta reda på om biblioteken erbjöd aktiviteter för att öka människors digitala kompetens, och vilka former av aktiviteter som ordnas.

Cirkeldiagram

Ill: Regionbibliotek Stockholm

Att biblioteken jobbar på olika sätt för att öka den digitala delaktigheten vet vi, men med enkäten hoppades vi få ett material som ger belägg för detta, i form av svar direkt från biblioteken själva. Ett syfte var även att ta reda på ifall biblioteken erbjuder handledning där deltagarna kan lära sig använda e-tjänster och offentliga tjänster, samt om medarbetarna upplever att de ofta får frågor om sådant.

51 enkätsvar kom från cirka 30 olika bibliotek, där 22 namngivna kommuner fanns representerade. Vi bad om ett svar från varje biblioteksenhet i länet, och om svar från medarbetare i yttre tjänst. I vissa kommuner svarade några medarbetare från samma bibliotek och några kommuner deltog inte. Så enkätsvaren är ingen exakt mätning men ger en ganska bra lägesbild. Under flera frågor fanns möjlighet att lämna öppna kommentarer, och i just kommentarerna finns den mest intressanta delen av materialet att läsa.

”Har ditt bibliotek under det senaste året erbjudit aktiviteter som syftar till att öka människors digitala kompetens?”
94 procent svarar ja på denna fråga. 78 procent anger att deras bibliotek erbjuder återkommande IT-hjälp. Vad denna består av skiftar mellan ”E-boksnedladdning” varannan vecka till ”2 timmar per vecka” eller regelbunden ”Digitala första hjälpen”.

56 procent anger att biblioteket erbjuder återkommande handledning där deltagarna kan bli bättre på att använda dator/internet/surfplatta/mobil. Några aktiviteter som nämndes i kommentarerna var: ”surfplattevisningar”, ”I samarbete med Seniornet”, ”Boka bibliotekarie”.

”Har ditt bibliotek under det senaste året erbjudit handledning där deltagarna kan bli bättre på att använda e-tjänster, banktjänster, myndighetstjänster eller liknande?”

På denna fråga svarar 39 procent ja. Några exempel:

”Besök från Försäkringskassan som visade sina digitala tjänster”
”Under Get Online Week 2016 hjälpte arbetsförmedlingen till med e-legitimation. (…)”
”Vi samarbetade med bank som själva visade sina tjänster under Get Online week 2015.” ”Inga organiserade aktiviteter, dock händer det ganska ofta att vi dagligdags hjälper folk fylla i e-formulär och liknande.”
”Vi har allmän ”Digital hjälp” där vi hjälper till med allt från himmel och jord.”

Kommentarerna visar att biblioteken hjälper till en del med offentliga samhällstjänster, både via arrangerade samarbeten och vid behov över disk. Ett utökat samarbete med externa aktörer efterlystes på vissa håll:

”Vi skulle gärna se att myndigheter tog mer aktivt i arbetet med att ge stöd till ovana e-användare. T ex bidra med handledare eller ekonomiskt.”

Större delen av de svarande upplever att biblioteksbesökarna ofta ställer frågor om e-tjänster, banktjänster, myndighetstjänster och liknande. En mindre andel på 29 procent (15 svarande) upplever att frågorna är fler än de kan eller hinner svara på. Upplevelsen av vad som är mycket, ofta eller svårt är förstås individuell och skiftar mellan de svarande.

”Vilka tjänster/områden upplever du/ni att biblioteksbesökarna ofta behöver hjälp med?”

Vid denna fråga fick respondenterna en lång rad tjänster och ärenden att välja mellan. Nästan samtliga alternativ kryssades för men i topp hamnade banktjänster, Migrationsverkets tjänster samt hitta jobb/söka jobb. Det kanske inte överraskar någon inom bibliotekskåren, men ger ändå en ganska intressant bild. Under denna fråga var det många som passade på att berätta mer i kommentarerna:

” Utskrifter av flygbiljetter och flygresor i mängder. Biljetter till Friends Arena och andra evenemang. (…)”

”För övrigt vänder sig besökare till oss på biblioteket när apparaterna krånglar eller grundläggande handhavande av dator och mus. Vi får också frågor om olika strömmande tjänster t ex Svt Play, Sveriges Radio, TV4 mm”.

”(…) Ibland känns det som att kommunala verksamheter mest spelar pingpong och skickar folk fram och tillbaka, men ingen har ansvaret för det som folk oftast behöver hjälp med och vi på biblioteket har inte alltid kompetens och kunskap nog för att förklara till exempel juridiska frågor. Men det finns ingen annanstans att gå.”

Svarsinsamlingen från enkäten bekräftar bilden av att biblioteken gör viktiga insatser inom digital delaktighet. Men visar också vilka frågor och svårigheter som biblioteken ofta ställs inför. Resultatet från enkäten påminner till stor del från det material som framkommit vid våra workshopar inom närliggande områden, se artikeln här intill.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Den här artikeln är också publicerad i Länsnytt nr 2 2017.

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade