Kartläggning av IT-relaterade frågor på biblioteken i Huddinge

I veckan var det en nätverksträff för IT- & webb-ansvariga på biblioteken på Huddinge bibliotek. Där togs vi emot av bibliotekarie Erika Hjalmarsson, som arbetar med digital delaktighet. Erika berättade om bibliotek Huddinges arbete med taxonomier, kartläggning av IT -frågor och intern fortbildning. I Länsnytt nr 4 2014, med tema E för alla, kunde ni läsa om den undersökning som Erika berättade om, och artikeln kommer även här igen:

Frågor om böcker dominerar vår vardag, men det är IT-frågorna som tar plats. Bibliotek Huddinge har det senaste året arbetat med taxonomier som verktyg för att garantera nivån på verksamheten och likställa servicen på alla enheter. Under detta arbete var det inom området digital delaktighet och IT som behovet av kompetenshöjning framstod som mest akut. Vi beslöt att genomföra en kartläggning av de frågor som faktiskt ställdes i biblioteksdiskarna för att se hur stor andel av dessa som var IT-relaterade, om personalen hade kompetens att svara på dem och om biblioteket hade tekniska resurser för att möta behoven.

Undersökningen genomfördes under vecka 10, den 3-9 mars 2014. Alla bibliotek fick till uppgift att under dessa dagar skriva ner samtliga frågor ställda i alla diskar. När undersökningen var gjord räknades frågorna och kategoriserades. IT-frågor fick en särskild uppmärksamhet. Resultatet visade att bokfrågorna dominerade med 37 % och att antalet IT-relaterade frågor bara var 12 %. Frågor om inloggning på bibliotekets datorer dominerade bland IT-frågorna med 35 % (se bild).

Resultatet ledde till att vi ställde oss en rad frågor. Stämmer fördelningen av frågor med våra verksamhetsmål? Vad skapar en hög andel IT-frågor på vissa enheter och inte andra? Den diskussionen är pågående, men mer konkret kommer vi att arbeta med enkäter som fokuserar på medarbetarnas upplevelser och vars resultat styr innehållet i två obligatoriska utbildningsdagar per år.

Diagram: IT-Kartläggning-HuddingeBibliotek

Erika Hjalmarsson och Erika Svärd, oktober 2014
Bibliotek Huddinge

 

Relaterade poster