Ombud i läsningens tjänst – rapport från läsombudsprojektet

Ur Länsnytt nr 2/2013:
Varför ska vi läsa för människor som inte kan läsa själva?– Aktivitet! – Gemenskap! – Lugnande! – Igenkänning! – Bearbeta känslor! – DEMOKRATI! Hur ska vi läsa högt? – Tydlighet! – Fråga om alla hör! – Inte för fort! – Dramatisera! – Förbered dig, läs texten i förväg! – Repetera! – Låt hjärtat va’ med!

Kursledaren Katharina Laurell från Studieförbundet Vuxenskolan slänger ut frågor till cirkeldeltagarna på Salems bibliotek och antecknar svaren hon får som stödord på ett blädderblock. I rummet sitter Elin Lundmark, bibliotekarie i Salem, tillsammans med sex personer som jobbar  inom omsorgen. De jobbar med människor som av helt olika anledningar har svårt att läsa själva. Det handlar om äldre som bor på äldreboende, psykiskt funktionshindrade, människor med utvecklingsstörning eller unga vuxna med olika funktionshinder. Deltagarna träffas i studiecirkeln för andra gången och berättar hur det har gått med högläsningen sedan sist. Någon har läst om blommor och djur för sina dementa brukare, en annan Per Anders Fogelströms ”Barn av sin stad” som lättläst. Ett par stycken har läst nyheter, från antingen 8 SIDOR eller Dagens Nyheter. De enas om att alltid avsluta lässtunden med en glad nyhet så att inga negativa eller konfliktfyllda känslor tar överhanden efter högläsningen.

Läsombudskursen handlar om högläsning. Vad man läser, hur man läser, och framför allt: varför Ombud i läsningens tjänst – rapport från läsombudsprojektetman läser. För äldre personer som har läst i hela sitt liv handlar mycket om igenkänning, att skapa lugn och ett visst stämningsläge. För en person med utvecklingsstörning handlar det även om personlig utveckling: att spegla sig själv i en text, att känna igen sig, att bearbeta känslor. För oss alla som lever i ett demokratiskt samhälle är dessutom tillgång till det skrivna ordet oerhört viktigt. På läsombudskursen varvas praktiska tips om hur man skapar en god lässtund och hittar lämpliga lättlästa texter med mer övergripande motiveringar och argument för högläsningen och allas rätt till berättelser och information.

DSCN0626

Ombud i läsningens tjänst heter projektet som drivs av Regionbibliotek Stockholm med ekonomiskt stöd av Kulturrådet. Projektet har gått ut på att utbilda läsombud inom omsorg och äldreomsorg. Syftet har också varit att få studieförbund och folkbibliotek att samverka i arbetet med läsfrämjande insatser. Omsorgspersonalen har deltagit i Studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel, cirkelledaren har kommit till det lokala folkbiblioteket och hållit i kursen tillsammans med en bibliotekarie på plats. På så sätt har det skapats en naturlig kontakt mellan omsorgen och biblioteket. Målsättningen är att det ute i länet skapas grupper av läsombud från olika verksamheter som kan dela erfarenheter och tips med varandra. På så sätt skapas förutsättningar för läsombudsverksamheten att fortleva i kommunen även om enskild personal slutar sitt jobb. Biblioteket blir då gruppens självklara mötesplats och den lokala bibliotekarien en naturlig och sammanhållande kontaktperson för omsorgen.

Studieförbundet Vuxenskolan har under lång tid utbildat läsombud, delvis med kursmaterial från Centrum för lättläst. I projektet Ombud i läsningens tjänst har vi från biblioteket kompletterat kursen med några digitala nedslag som kan fungera inspirerande och användbara för läsombuden. Den digitala delaktigheten i samhället samt alla möjligheter till en utökad digital text- och bildvärld och samhällsinformation som erbjuds via Internet gör surfplattan till en utmärkt resurs för läsombuden. Åtta kommuner har varit delaktiga i projektet, och varje bibliotek har utrustats med en iPad att använda i läsombudsverksamheten. I mitten av mars bjöd Regionbibliotek Stockholm in till en halvdag med rubriken Digital läsning & information – en förmiddag om hur surfplattan kan användas inom äldreomsorg & omsorg. Digitala medier utesluter förstås inte högläsning och för många passar lättlästa böcker bra.

//Gustav Nygren, projektledare

DSCN2326Foton: C. Bengtsson

Relaterade poster