Avslutningskonferens för projekt PROSIT

Att litteratur, kultur, konst och musik skapar en god känsla och ger ökad hälsa kan vi nog alla instämma i. Ökade möjligheter till kultur har varit en hörnsten i  projekt PROSIT  som pågått i drygt två års tid. Kärnan i projektet har varit samverkan över förvaltningsgränserna kring kulturella aktiviteter mellan bibliotek och äldreomsorg/omsorg. Många olika saker/projekt etc. har genomförts i de deltagande kommunerna och därtill har gemensamma fortbildningsdagar för personal inom såväl bibliotek som äldreomsorg/omsorg ägt rum.

Onsdagen den 16 november var det dags för slutkonferens  för PROSIT på AROS congresscenter i Västerås. Dagen innehöll teoretiska inslag och presentationer av några deltagande kommunerna i PROSIT. Gotland, Hammarö, Arboga, Arvika Upplands-Bro och Oxelösund presenterade vad PROSIT betytt för såväl biblioteken som äldreomsorg och omsorg kring samverkan och gemensamma satsningar på diverse kulturaktiviteter. Kafferep, läsecirklar, handarbetsträffar, parcykling och upplevelseutställningar är andra exempel på aktiviteter som genomförts i det deltagande kommunerna.

Tone Engen är statsvetare och jobbar b.la med verksamhetsutveckling. Hon har följt projekt PROSIT och hennes uppgift har varit att ge en större förståelse och kunskap kring samverkan. Hennes inslag på den här konferensen handlade om uppföljning och utvärdering av projekten och en slutsats som hon förmedlade var att en faktor för framgång i samverkan är att den är förankrad men självförvaltande.

Anders Hanson från Svenska hälsopromotion gruppen höll i ett pass kring Salutogent ledarskap och känsla av sammanhang utifrån Aaron Antonovskys teorier. Några saker som Anders reflekterade kring var; hur vi vill människor bli bemötta, hur kan vi få ökad hälsa och välbefinnande och hur kan vi på olika sätt arbeta för och med det? Att  till exempel låta en äldre människa få berätta från sitt liv och att bli lyssnad på leder till ökat välbefinnande. Ett annat exempel är att tänka kring vilka förutfattade meningar vi har och hur det påverkar vårt bemötande etc. Anders avslutade med att berätta om en verksamhet som lyckats att ändra rutiner och förhållningssätt så att det verkligen utgår från den enskilda individen t.ex. så kan en kulturaktivitet leda till glädje för t.ex. en äldre person vilket i sin tur bidrar till ökad matlust som ger mer energi och förbättrad hälsa. PROSIT har banat väg för att tillgängliggöra kultur för prioriterade målgrupper!

 

 

 

 

Dagen avslutades med Ad lib improvisationsteater

/Cecilia Bengtsson

Relaterade poster